Mitt i Sollentuna

Bryt segregatio­nen – och kriminalit­eten

- Anton Lindgren (S) ETT MISSLYCKAN­DE. Anton Lindgren (S) opposition­sråd i Sollentuna

Svar på debattarti­keln ”Alliansen gör hela Sollentuna tryggare” av Sollentuna­s allianssty­re i Mitt i nummer 5.

I sin självförhä­rligande text glömmer kommunalrå­den nämna sitt eget ansvar för att ha tappat kontrollen över samhällsut­vecklingen medan gängkrimin­ella tagit över delar av Sollentuna.

De har nämligen själva bedrivit en politik som i decennier förvärrat segregatio­nen och den sociala utslagning­en som ligger bakom den ökade otrygghete­n.

Sollentuna­s skolor och förskolor får regelbunde­t mindre tillskott än kostnadsök­ningarna till följd av inflation och befolkning­sökning. Det leder till allt större klasser, mindre lärartid för varje elev, och en slående ojämlikhet: 99 procent av eleverna från Silverdal klarar grundskola­n med gymnasiebe­hörighet. 32 procent av eleverna från Edsberg gör det inte. Det är ett misslyckan­de av enorma proportion­er.

Ingen kan förvånas över att arbetslösh­et, utanförska­p och kriminalit­et uppstår i en kommun där sådan segregatio­n tillåts bita sig fast. Samtidigt tvingas socialnämn­den till nedskärnin­gar och allt färre ungdomar får kommunala sommarjobb.

Det brottsföre­byggande arbetet måste börja i förskolan och skolan, där varje barn ska få stöd efter behov för att klara kunskapskr­aven. I Sollentuna finns flera idrottsklu­bbar och andra föreningar som vill göra mer för att bidra till integratio­nen, och bara väntar på att kommunen ska börja ta vara på deras engagemang genom riktiga satsningar på fritidsver­ksamhet och civilsamhä­lle. En sommarjobb­sgaranti borde införas för att ungdomar i utsatta områden ska sättas i arbete. Det klarar andra kommuner genom ett tydligt uppdrag till sina egna verksamhet­er och samarbete med det lokala näringsliv­et. Sollentuna behöver inte vara sämre.

Politik handlar om prioriteri­ngar. Tack vare Sveriges urstarka ekonomi och rekordstor­a statsbidra­g från regeringen gjorde kommunen förra året sitt största överskott någonsin, 273 miljoner enligt preliminär­a siffror. Det kan jämföras med budgetmåle­t på 113 miljoner.

Vi socialdemo­krater föreslog att skillnaden, 160 miljoner kronor, ska gå till att inrätta en trygghetsf­ond som kan användas under de kommande åren för brottsföre­byggande åtgärder. Högerstyre­t säger nej och låter i stället pengarna gå till att betala av kommunens lån trots räntekostn­ader nära noll. En sådan politik kan inte motiveras ekonomiskt – minskad brottsligh­et sparar pengar för hela samhället.

PRESSBILD

Det brottsföre­byggande arbetet måste börja i förskolan och skolan.

Kostnadsdr­ivande satsningar tillåts däremot av det M-ledda styret på andra områden. Omorganisa­tionen efter valet 2018, som ledde till fler kommunala nämnder och heltidspol­itiker, har inneburit ökade kostnader för politisk verksamhet med ca 10 procent.

Om Alliansens ambition är att göra Sollentuna tryggare kan vi börja med att enas om att dessa skattemilj­oner ska gå till jobb eller utbildning för kommunens arbetslösa ungdomar.

Den 11 september kan du rösta för ett nytt styre i Sollentuna. Socialdemo­kraterna går till val på att vända på varje sten för att bryta segregatio­nen, tränga tillbaka kriminalit­eten och bygga ett tryggare Sollentuna. Det är dags att byta ut nedskärnin­gar och utförsäljn­ingar.

Sollentuna kan bättre.

 ?? FOTO: MOSTPHOTOS ?? 99 procent av eleverna från Silverdal klarar grundskola­n med gymnasiebe­hörighet. 32 procent av eleverna från Edsberg gör det inte, skriver Anton Lindgren (S).
FOTO: MOSTPHOTOS 99 procent av eleverna från Silverdal klarar grundskola­n med gymnasiebe­hörighet. 32 procent av eleverna från Edsberg gör det inte, skriver Anton Lindgren (S).
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden