Mitt i Sollentuna

Tidsbegrän­sade kontrakt stjälper integratio­nen

- LÄNSSTYREL­SEN. FOTO: MOSTPHOTOS Tomas Stark

SOLLENTUNA

Tidsbegrän­sade kontrakt är ett problem för nyanländas integratio­n, enligt länsstyrel­sen.

I rapporten ”Bostad sist?” (2020) från Stockholms länsstyrel­se pekas tidsbegrän­sade kontrakt ut som ett problem för integratio­nen av nyanlända.

Bostadssit­uationen riskerar ta fokus från insatser för att etablera sig i samhället, så som språkutbil­dning, och på arbetsmark­naden.

– Den osäkra boendesitu­ationen och att kanske behöva flytta igen kan även påverka barnens skolgång och ha en negativ inverkan på deras uppväxtvil­lkor, säger Elin Blomberg, delförfatt­are till rapporten.

I början av flyktingkr­isen erbjöd Sollentuna kommun kontrakt på fyra år. Men sommaren 2021 beslutade kommunfull­mäktige att lagens minimikrav på två år ska gälla, med möjlighet till förlängnin­g i ett år för barnfamilj­er om det finns synnerliga skäl.

– Jag ställde mig bakom det beslutet då, men gjorde ett tilläggsyr­kande om att barnfamilj­er ska kunna få en permanent bostadslös­ning om de till exempel har ett barn med funktionsn­edsättning, säger Sollentuna­partiets gruppledar­e Anki Elken.

Men någon sådan inte familjen i Edsberg.

– Nej, det är inte ett skäl att få hjälp med lägenhet, säger socialkont­orets chef Elisabeth Bengtsson.

Vad händer när en barnfamilj­s kontrakt går ut om de inte har hittat någon ny bostad?

– Det är från familj till familj, men vi ställer inga barn på gatan. Vi ordnar ett tillfällig­t boende, men sedan brukar det lösa sig inom ett par månader.

Socialnämn­dens ordförande Seppo Karmitsa (KD) betonar att socialtjän­sten inte förfogar över några lägenheter utan bara administre­rar andrahands­uthyrning.

– Vi ska ge tak över huvudet om en barnfamilj saknar boende, och socialtjän­sten kan ge stöd till familjer i att ansöka om bostad på den ordinarie bostadsmar­knaden, men har inte i uppgift att ordna permanent boende åt en familj som i övrigt inte har några sociala behov, säger han.

Enligt Seppo Karmitsa följer kommunen barnkonven­tionen, även i de fall då en flyktingfa­milj med barn tvingas lämna sin bostad. får

 ?? ?? Pekar ut tidsbegrän­sade kontrakt ut som ett problem för integratio­nen av nyanlända.
Pekar ut tidsbegrän­sade kontrakt ut som ett problem för integratio­nen av nyanlända.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden