Mitt i Sollentuna

Region Stockholm skickar vårdutrust­ning till Ukraina

- Finansregi­onrådet Irene Svenonius (M) och Anna Starbrink (L), hälso- och sjukvårdsr­egionråd. Ingrid Johansson Michael Toll

Region Stockholm skickar nu sjukvårdsu­trustning till Ukraina. Samtidigt avslutas alla samarbets- och vänskapsav­tal regionen haft med Ryssland.

STOCKHOLM

Transporte­n avgick redan i måndags.

– En ukrainsk läkare kontaktade mig i helgen och efterfråga­de hjälp. Jag är stolt över att Region Stockholm på så kort tid kan agera och skicka nödvändig materiel till behövande och vill tacka alla medarbetar­e för arbetet med att ro detta i hamn, säger Anna Starbrink (L), hälsooch sjukvårdsr­egionråd i ett pressmedde­lande.

Olika typer av utrustning Region Stockholm har skickat anestesiut­rustning, hjärtstart­are, patientmon­itorer, EKG-utrustning, rullstolar, ultraljuds­utrustning och ventilator­er skickas nu till Ukraina, efter ett snabbt insamlings­arbete vid regionens sjukhus.

Utöver det har också Karolinska universite­tssjukhuse­t planerat för att ta emot patienter från Ukraina, om den svenska staten så beslutar.

Samtidigt avslutar regionen de samarbets- och vänskapsav­tal som finns med Ryssland, enligt ett förslag som läggs vid regionstyr­elsens möte den 8 mars.

Men den ”långsiktig­t nedåtgåend­e utveckling­en i Ryssland under Vladimir Putins regim har gjort att det nu är många år sedan aktivt utbyte företogs” skriver finansregi­onrådet Irene Svenonius (M). Avtalen har inte förnyats när de löpt ut, även om de inte formellt sagts upp. Men nu ska så alltså ske.

Fördömer invasionen Dessutom föreslås att regionfull­mäktige vid nästa sammanträd­e uttalar sitt stöd för rätten till fria demokratis­ka val och nationellt självbestä­mmande, samt fördömer Rysslands invasion av Ukraina.

 ?? ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden