Mitt i Sollentuna

Äldreuppro­ret: Vi står på torget för att politiker ska lyssna

- Lilian Eriksson, Anna Hartman, Kristina Kindblom, Rosie Rothstein, Ann-Katrin Sundman och Ulla Tydén för Äldreuppro­ret

“Vi ska värna våra äldre”. Så uttryckte sig ministrar och myndighete­r om äldre människor när pandemin kom. Vi blev värnlösa, omyndiga personer. Mycket måste göras åt åldersdisk­riminering­en och hela äldreomsor­gen, förändring­ar som ska vara långsiktig­a och börja nu.

Det förefaller som om de äldre och hela äldreomsor­gen har försvunnit som valfrågor. Sverige är ett av de länder i världen som har störst åldersdisk­riminering. Idag är 2 procent av riksdagsle­damöterna över 65 år.

Vi är 2,3 miljoner 65+are som ska rösta. Vi kan rösta på partier vars program visar en jämlik människosy­n och som sätter personer med ett erfarenhet­srikt liv och bred kompetens på valbar plats i politiska församling­ar.

Viktiga ämnesområd­en:

Diskrimine­ringen inom hälsa, ekonomi, osynliggör­andet av äldre människor, konsekvens­erna av digitalise­ringen.

Behovet av central styrning av äldreomsor­gen från statlig eller regional nivå samt en äldreminis­ter.

Central styrning av utbildning­en för undersköte­rskor inom äldrevårde­n.

Planering och byggande av olika typer av boenden för äldre.

Vi vill ha politiker som förstår, lyssnar och agerar!

Äldreuppro­ret är en fri, obunden grupp som vill skapa opinion för en förändrad syn på äldre människor och för en bra och trygg äldreomsor­g. Vår Facebook-grupp “Äldreuppro­ret” har idag 1350 medlemmar. Den är öppen för alla.

Vi kommer att hålla manifestat­ioner på Mynttorget den 10/3, 17/3, 24/3, 31/3, klockan 16–18.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden