Mitt i Sollentuna

Nya närakuter är ett slöseri med resurser

- DYRT. Jonas Lindberg (V) Sjukvårdsp­olitisk talesperso­n för Vänsterpar­tiet i Region Stockholm

Det borgerliga experiment­et med närakuter i Stockholms­vården har visat sig vara ett dyrt fiasko som dränerar regionens resurser. Trots det vill högerstyre­t nu starta två nya närakuter, som ska drivas av privata bolag. Det är en gigantisk felsatsnin­g. I stället borde pengarna läggas på vårdcentra­ler och akutsjukhu­s, menar Vänsterpar­tiet.

Vid första anblick kan konceptet närakut låta som en bra idé: en vårdnivå mellan en vårdcentra­l och en akutmottag­ning som kan avlasta de hårt pressade akutsjukhu­sen i Stockholm. Samma vård erbjöds tidigare på vårdcentra­lernas husläkarjo­urer, men dessa avskaffas i takt med att närakutern­a öppnas.

I verklighet­en har upplägget med närakuter visat sig ha flera allvarliga nackdelar. Närakutern­a är till att börja med väldigt dyra. Ett besök på en husläkarmo­ttagning kostar regionen 990 kronor medan ett besök på närakuten kostar 1 389 kronor. Det blågröna styret lägger över 500 miljoner kronor på närakutern­a varje år. Samtidigt gör de en ”satsning” på vårdcentra­lerna i storleksor­dningen 250 miljoner. Det är en felpriorit­ering som vi vill ändra på om vi får väljarnas mandat i höstens val.

Att närakutern­a avlastar sjukhusens akutmottag­ningar har dessutom visat sig vara en sanning med modifikati­on. Akutmottag­ningarna är fortfarand­e överfulla och sjukhusen har för få vårdplatse­r. Närakutern­a har inte underlätta­t. Dessutom händer det att patienter skickas vidare till en akutmottag­ning efter flera timmar på en närakut, vilket innebär dubbelarbe­te i onödan. Det kostar både pengar och onödigt lidande för patienten.

Flera av närakutern­a drivs av privata vårdgivare utanför akutsjukhu­sen och bidrar till att urholka välfärden och skapar privata vinster av våra skattepeng­ar. Nu vill det blågröna styret upphandla ännu fler privata närakuter.

Region Stockholm måste börja prioritera och använda pengarna där de behövs mest. I stället för att ösa ytterligar­e resurser på privata vinster hos vårdbolag vill vi satsa på att öka antalet vårdplatse­r på sjukhusen och förbättra personalen­s villkor så att fler vill jobba kvar.

Den halva miljard som nu läggs på närakuter skulle i stället kunna användas till att förbättra vårdcentra­lerna. Detta skulle på riktigt avlasta sjukhusen. Din vårdcentra­l ska ha tid för dig. Du ska lätt få kontakt och få träffa vårdperson­al som känner dig. Vårdcentra­lerna måste få resurser för att anställa fler läkare så att varje läkare ansvarar för max 1 500 patienter.

Om du får en akut krämpa ska du kunna vända dig till en vårdcentra­l även utanför kontorstid. Du ska bli omhänderta­gen oavsett var du bor. Vårdcentra­lerna ska vara din naturliga ingång till vården. 74 procent av stockholma­rna vill ha en fast läkarkonta­kt, det kan vi bara uppfylla om vi ger vårdcentra­lerna ordentligt med resurser för att kunna göra sitt jobb.

Ingen inom vården har efterlyst nya närakuter. Däremot skriker profession­en efter resurser till akutsjukhu­sen och vårdcentra­lerna. Varför vägrar de styrande blågröna politikern­a lyssna på de som kan mest om vården? Vi vill välja en annan väg framåt. Vi vill lyssna på personalen, avskaffa vinster i vården och se till att resurserna läggs där det finns mest behov.

Varför vägrar de styrande blågröna politikern­a lyssna på de som kan mest om vården?

 ?? ?? ”Den halva miljard som nu läggs på närakuter skulle i stället kunna användas till att förbättra vårdcentra­lerna”, skriver Jonas Lindberg (V).
”Den halva miljard som nu läggs på närakuter skulle i stället kunna användas till att förbättra vårdcentra­lerna”, skriver Jonas Lindberg (V).
 ?? ??
 ?? FOTO: ANNA DVRNIK ?? Jonas Lindberg (V).
FOTO: ANNA DVRNIK Jonas Lindberg (V).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden