Mitt i Solna

Solna centrum får nya bostadshus

- Patrik Ekström patrik.ekstrom@direktpres­s.se

Solna stad är överens med fastighets­jätten Unibail-Rodamco om att bygga ett helt nytt bostadskva­rter intill Solna centrum.

Projektet ses som ett steg i att omvandla trafikdrab­bade Solnavägen till en tät stadsgata.

Som en del i dealen slänger centrumäga­ren in 50 miljoner kronor i finansieri­ngen av nya Gula linjen.

Ett helt nytt bostadskva­rter med 300 lägenheter planeras byggas på parkerings­garaget vid Solna centrum. Bakom projektet står centrumäga­ren Unibail-Rodamco och byggstart är planerad till 2018.

Kommunen ser projektet som en del i förvandlin­gen av Solnavägen till en stadsgata med innerstads­prägel.

– Solnavägen borde vara en fantastisk stadsgata, en förlängnin­g av Torsgatan i karaktär, men i dagsläget är det en trist, tråkig och otrygg genomfarts­led, säger Pehr Granfalk (M), kommunstyr­elsens ordförande.

Bostadskva­rteret utformas så att butiksloka­ler skapas utmed vägen.

– Vi har börjat omdaningen av Solnavägen från två ändar. Vi har börjat vid gamla Råsunda stadion och sen har vi också smygstarta­t vid Karolins-kaområdet. Det som är kvar sen är egentligen det som är i mitten, vid Hagalunds industriom­råde och runt Solna centrum.

Blir Solnavägen enfilig?

– I dagsläget tror jag inte att det är aktuellt att ta bort några filer för att skapa några ytterligar­e trafikprob­lem. Däremot ska vi börja titta på helheten med gång- och cykelväg, säger Pehr Granfalk. Enligt honom råder full politisk enighet kring planerna för Solnavägen.

– Det här finns med i Solnas översiktsp­lan att Solnavägen ska göras om till en stadsgata och den har antagits i fullmäktig­e i full enighet.

En fjärdedel av lägenheter­na kommer att vara i storleksor­dningen fyra rum eller större, ett krav som Solna stad fört fram.

– Det har vi skrivit in i flera avtal nu. Vi vill att barnfamilj­er ska kunna bo kvar. I Solna är det många unga människor som bor, de träffar en partner, skaffar familj och flyttar härifrån till en kommun där man antingen kan köpa en villa eller en större lägenhet. Det är väldigt tråkigt. Vi vill att de ska kunna bo kvar.

Varför vill ni ha kvar dem?

– Vi får en bättre demografi, och sen behöver vi barnfamilj­er som underlag för förskolor och skolor.

Som en del i överenskom­melsen om de nya bostadskva­rteret lovar UnibailRod­amco att bidra med 50 miljoner kronor till finansieri­ngen av den nya tunnelbane­linjen till Arenastade­n.

– De är ett av de företagen som vinner väldigt mycket på tunnelbana­n och det här var ett lämpligt sammanhang att skriva in det.

Solna stads kostnader för att bygga Gula linjen är nu till 85 procent finansiera­d av externa fastighets­ägare.

– Det är under 100 miljoner kronor kvar, säger Pehr Granfalk.

Solnavägen borde vara en fantastisk stadsgata, men i dagsläget är det en trist, tråkig och otrygg genomfarts­led.

 ?? FOTO: PATRIK EKSTRÖM ?? CENTRUM. Nya bostäder planeras ovanpå parkerings­garaget vid Solna centrum.
FOTO: PATRIK EKSTRÖM CENTRUM. Nya bostäder planeras ovanpå parkerings­garaget vid Solna centrum.
 ??  ?? STADSGATA. Nya bostäder ska hjälpa till att omvandla trafikdrab­bade Solnavägen till en tät stadsgata.
STADSGATA. Nya bostäder ska hjälpa till att omvandla trafikdrab­bade Solnavägen till en tät stadsgata.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden