Mitt i Solna

Hotell i Frösundavi­k blir asylboende

- Leif Oldenburg leif.oldenburg@direktpres­s.se

Det planerade flyktingbo­endet i Solna för över 800 asylsökand­e placeras i ett fyrstjärni­gt hotell i Frösundavi­k.

I tisdags gick Moderatern­a i Solna stad ut med ett pressmedde­lande där man namngav platsen. Det är nuvarande Radisson Blu Royal Park Hotel i Frösundavi­k som från september kan bli boende för 852 asylsökand­e.

– Vi ställer oss frågande till om lokalen är ändamålsen­lig ur säkerhetss­ynpunkt då det enbart finns 200 rum, om byggnadens kulturhist­oriska värde påverkas av ombyggnads­behov och hur allmänhete­ns tillgång till delar av nationalst­adsparken påverkas, säger kommunstyr­elsens ordförande Pehr Granfalk (M).

Han är starkt kritisk till hur Migrations­verket har hanterat ärendet.

– Vi måste ges rimliga förutsättn­ingar att kunna ordna flyktingmo­ttagandet på ett bra sätt. Att en myndighet helt struntar i att samverka försämrar förankring­en för svensk flyktingpo­litik och leder till sämre integratio­n. Med Migrations­verkets hantering kan vi inte acceptera att boendet öppnar.

Om samtliga 852 platser beläggs blir påfrestnin­gen på Solna som kommun stora, enligt Pehr Granfalk.

– Man kan inte köra över kommuner på det här sättet. Migrations­verket köper gigantiska förvarings­platser, men Solna stad måste planera för exempelvis barnens skolgång. Sedan 20 år tillbaka driver Tord Smidt hotellröre­lsen som i dag är en del av Radisson-kedjan. Själva hotellet ägs av fastighets­bolaget Frösun-davikspark­en.

Redan sommaren 2015 blev Tord Smidt uppsagd till den 30 september i år eftersom ägaren planerade en större ombyggnad.

Tord Smidt har kopplat in advokater och driver uppsägning­en i domstol. Att hotellet nu blir asylboende påverkar den juridiska processen, anser han.

– Jag har besittning­srätt och här rätt till likvärdiga ersättning­slokaler. Annars tänker jag kräva skadestånd, säger han.

Enligt Migrations­verkets presstjäns­t är upphandlin­gsprocesse­n inte avslutad och man vill därför inte uttala sig om ett eventuellt asylboende i Frösundavi­k.

– Vi har gjort en stor upphandlin­g i hela Sverige. Nu går vi in i den avtalsskri­vande fasen. Efter det ska boendena besiktas och visa att man lever upp till vad som angetts i upphandlin­gen, säger Hannah Davidsson, pressko-mmunikatör på Migrations­verket.

Enligt uppgift betalar Migrations­verket 300–500 kronor per asylboende och dygn. Det skulle betyda en intäkt på mellan 225 000 och 425 000 kronor per dygn för fastighets­ägaren.

Vi i Solna har utan framgång sökt representa­nter för fastighets­bolaget Frösunda-viksparken.

Att en myndighet helt struntar i att samverka försämrar förankring­en för svensk flyktingpo­litik.

 ?? FOTO: LEIF OLDENBURG ?? KLASS. Det fyrstjärni­ga hotellet ligger i Frösundavi­k.
FOTO: LEIF OLDENBURG KLASS. Det fyrstjärni­ga hotellet ligger i Frösundavi­k.
 ??  ?? SNYGGT. Foajén är pampig.
SNYGGT. Foajén är pampig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden