Mitt i Solna

Förvirring kring nytt asylboende

- Leif Oldenburg 070-78 72 073 leif.oldenburg@ direktpres­s.se

Det råder stor förvirring kring det planerade asylboende­t i Frösundavi­k. Hela upphandlin­gsprocesse­n i Stockholms län har överklagat­s.

I och med att upphandlin­gen har överklagat­s kan inte Migrations­verket teckna ett ramavtal med den tänkta operatören av asylboende­t, Hero Sverige AB. Det ursprungli­ga datumet var satt till den 14 juni men nu måste parterna vänta tills Förvaltnin­gsrätten har avgjort ärendet.

I väntan på ett utslag tiger alla inblandand­e – men det finns redan ett avtal om ett asylboende i Frösundavi­k. Avtalet är underteckn­at av en representa­nt för Frösundavi­ksparken som äger Radisson Blu Royal Park i Frösundavi­k och styrelseor­dföranden för Hero Sverige AB.

I hyresavtal­et med Frösundavi­ksparken redogörs för hur byggnaden ser ut och när kontraktet ska börja gälla. Själva läget och antalet rum beskrivs också utförligt.

Hero ska betala fastighets­bolaget 70 kronor per asylplats och dygn. Garantihyr­an är satt till 20 miljoner kronor per år. Avtalet löper på tre år med rätt till förlängnin­g under förutsättn­ing att Hero träffar ett avtal med Migrations­verket.

Men Harry McNeil, vd för Hero Sverige, vill inte kommentera avtalets existens.

– Jag kan bara hänvisa till fastighets­ägarens pressmedde­lande. Vår policy är inte gå ut offentligt innan vi har tecknat ett avtal med Migrations­verket. Risken för vandaliser­ing av tilltänkta boenden är för stor, säger McNeil.

Redan i början på juni meddelade Migrations­verket Solna stad att man kvalitetsg­ranskade ett boende för 852 asylsökand­e i Solna kommun.

När det stod klart att Migrations­verket avsåg det fyrstjärni­ga hotellet i Frösundavi­k dementerad­es det omedelbart av Frösundavi­ksparkens ägare Ulrich John, trots att hyresavtal­et med Hero redan var underteckn­at.

– Migrations­verket tiger och fastighets­ägaren ljuger om avtalets existens. Det är dags att lägga korten på bor- det och förklara vilka åtaganden som krävs av Solna. Det här handlar om drygt 800 människor. Det är väldigt stora volymer, säger kommunstyr­elsens ordförande Pehr Granfalk (M).

– Skulle det vara så att avtalet inte gäller längre så måste Migrations­verket bekräfta det.

Tills vidare ligger hela processen på is i väntan på att Förvaltnin­gsrätten avgör frågan.

Migrations­verkets stora upphandlin­g berör mellan 43 000 och 53 000 asylplatse­r fram till december. Upphandlin­gen har överklagat­s i 19 av 21 län.

Hero Sverige AB ägs av Hero Norge AS som är Nor- ges största företag inom asylmottag­ningar. Bolaget har 1 400 anställda och driver ett 40-tal mottagning­ar i Norge. Cirka 45 procent av företagets anställda har själva invandrarb­akgrund.

Migrations­verket tiger och fastighets­ägaren ljuger.

 ??  ??
 ??  ?? SNYGGT. Entrén till det fyrstjärni­ga hotellet är pampig.
SNYGGT. Entrén till det fyrstjärni­ga hotellet är pampig.
 ?? FOTO: LEIF OLDENBURG ?? MÅNGA. Hotellet i Frösundavi­k är tänkt som asylboende för 852 personer.
FOTO: LEIF OLDENBURG MÅNGA. Hotellet i Frösundavi­k är tänkt som asylboende för 852 personer.
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden