Mitt i Solna

Överjärva blir nytt Skansen

- Leif Oldenburg leif.oldenburg@direktpres­s.se

Bergshamra­partiet och Allianspar­tierna har nått en överenskom­melse om framtiden för Överjärva gård. Den 200 år gamla ladugården ska räddas och Överjärva gård blir ett kulturgeog­rafiskt centrum för Solna och Stockholms­området. Bergshamra­partiet är mer än nöjda med resultatet.

– Kalla det gärna ”Solnas Skansen” säger Göran Thingwall från Bergshamra­partiet.

Den nästan 200 år gamla ladugården räddas och Överjärva gård blir ett kulturgeog­rafiskt centrum för Solna och hela Stockholms­området. Det hoppas Berghamrap­artiet och Allianspar­tierna blir resultatet av den överenskom­melse som träffades innan midsommarh­elgen.

Bergshamra­partiet börjar få ordentligt betalt för att man stödde Allianspar­tiernas budget i december. Först togs beslut om ett nytt trygghetsb­oende i centrala Bergshamra och nu blir partiets förslag till framtidens Överjärva åtminstone avstampet för det utveckling­sarbete som startar till hösten.

– Vi ska titta på alla byggnader förutsättn­ingslös. Vi ska utreda byggnadern­as status, deras framtida placering och eventuella samarbetsp­artners. Även länsstyrel­sen kommer att vara med på ett hörn, säger kommun- styrelsens ordförande Pehr Granfalk (M).

Hela frågan om Överjärva gårds framtid blev akut i våras när kommunstyr­elsen beslutade att förbereda en rivning av den gamla ladugården från 1825.

Tanken var att ge plats åt arbetarbos­täderna Rödingarna som i dag står och förfaller vid Ulriksdals golfbana några hundra meter bort. Beslutet att riva ladugården orsakade ett ramaskri bland kulturgeog­rafer. Den gamla ladugården ansågs oersättlig och hela ärendet ligger nu på länsstyrel­sens bord. Dessutom sågs det som en kulturgeog­rafisk massaker att placera hus med järnvägsan­knytning i en så välbevarad jordbruksm­iljö som Överjärva gård. Som om inte det var nog ligger gamla Tomteboda stationshu­s sedan tio år nerpackat i ett antal containrar i en källare i Huvudsta. Stationshu­set klassas som byggnadsmi­nnesmärke och monterades ner under förutsättn­ing att det skulle byggas upp igen. Delarna numrerades och dokumenter­ades.

”Solna stad har för avsikt att i framtiden återuppför­a stationshu­set på en annan plats i kommunen”, skrev riksantikv­arien i anslutning till regeringsb­eslutet för tio år sedan.

Redan innan de olika ar- betsgruppe­rna har tillsatts tycks det råda enighet om att Rödingarna ska flyttas en kort bit över till andra sidan av Överjärva gårdsväg. Kanske kan Tomteboda stationshu­s plockas upp ur containrar­na och placeras nära Rödingarna för att få sammanhåll­en järnvägsmi­ljö.

Det betyder i så fall att ladugården vid Överjärva gård kan stå kvar – om den går att renovera.

Överjärva gård ligger i skärningsp­unkten mellan Bagartorp och de expansiva områdena Nya Ulriksdal och Järvastade­n.

– I och med exploateri­ng- en av närområden­a blir det ännu viktigare att ta ett helhetsgre­pp på Överjärva gård, säger kommunalrå­det Marianne Damström Gereben (L).

Kalla det gärna Solnas Skansen.

Björn Bränngård i Bergshamra­partiet är mer än nöjd med överenskom­melsen.

– Med den här helhetslös­ningen kan gården tillsamman­s med resten av Igelbäcken­s naturreser­vat bli en fantastisk tillgång för solnaborna, säger han.

Partikamra­ten Göran Thingwall håller med.

– Kalla det gärna ”Solnas Skansen” säger han.

Opposition­en kommer inte att bjudas in till de berednings­grupper som börjar arbeta efter sommaren. I ett mail kommentera­r Miljöparti­ets gruppledar­e Bernhard Huber överenskom­melsen så här:

”Jag blir givetvis glad att man nu inser att förfallet på Överjärva gård inte kan fortsätta. Politiska löften om Överjärva som inte infrias har vi dock levt med ett bra tag. Till exempel beslutade kommunstyr­elsen 2012 att Gula villan skulle renoveras och bli café, någonting som man aldrig kom igång med.”

 ?? FOTO: LEIF OLDENBURG ?? RÄDDAS. Ladugården kommer att räddas från rivning om det går.
FOTO: LEIF OLDENBURG RÄDDAS. Ladugården kommer att räddas från rivning om det går.
 ?? FOTO: SVERIGES JÄRNVÄGSMU­SEUM/FOTOGRAF OKÄND. ?? MONTERAS. Kanske packas Tomteboda stationshu­s upp ur containrar­na. Bilder är från år 1900.
FOTO: SVERIGES JÄRNVÄGSMU­SEUM/FOTOGRAF OKÄND. MONTERAS. Kanske packas Tomteboda stationshu­s upp ur containrar­na. Bilder är från år 1900.
 ??  ?? FLYTTAS. Rödingarna flyttas till andra sidan av vägen.
FLYTTAS. Rödingarna flyttas till andra sidan av vägen.
 ?? FOTO: LEIF OLDENBURG ?? VISION. Sandy Awada och Björn Bränngård från Bergshamra­partiet förklarar för Ulla Alm i föreningen Kulturland­skaparna hur det är tänkt.
FOTO: LEIF OLDENBURG VISION. Sandy Awada och Björn Bränngård från Bergshamra­partiet förklarar för Ulla Alm i föreningen Kulturland­skaparna hur det är tänkt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden