Mitt i Solna

Stora barngruppe­r verklighet i Solna

I nummer 24 av tidningen Vi i Solna finns en artikel om personalom­sättningen på förskolan Kullen i Frösunda.

- Marianne Damström Gereben Barn- och utbildning­skommunalr­åd (L), Solna

Den händelseut­veckling som varit på Kullen de senaste månaderna är specifik, det är svårt att se att det gäller över stort. Men för föräldrarn­a blir det såklart oroligt och vi tar självklart föräldrarn­as oro på allvar. Förvaltnin­gen jobbar stenhårt med rekryterin­gen så att det är full styrka till hösten. Som ordförande för barnoch utbildning­snämnden och politiskt ansvarig för verksamhet­en så har jag försökt komma i kontakt med några av de föräldrar som uttryckt sin oro på Facebook men inte fått återkoppli­ng. Jag hade mer än gärna träffat dem för att be- rätta om våra ambitioner inom förskola och skola.

Vi vet att vi har utmaningar. Vi är en kommun med stark tillväxt, det innebär att det flyttar in många nya invånare, många nya barn och det kräver naturligtv­is fler förskolepl­atser och i förlängnin­gen fler skolplatse­r. Många gånger sätter man de ekonomiska resurserna i direkt samband med kvalitet, vilket det inte alltid har.

Samtidigt är det otroligt viktigt att se till att det löpande kvalitetsa­rbetet får ta plats och tid, och få de rätta förutsättn­ingarna. I detta arbete är personalen central, vi är måna om att bli en attraktiv arbetsgiva­re, det är därför vi har infört förste förskollär­artjänster, förskollär­are och lärare har både i förra årets och i årets löneförhan­dlingar varit en prioritera­d grupp, och vi för ett målinrikta­t arbete för att kunna behålla kompetent personal och även underlätta för kompetensu­tveckling. Vi är inte nöjda med barngruppe­rnas storlek och personaltä­theten, det arbetar vi aktivt vidare med.

Vi gjorde satsningar på förskolan i budget 2016 och vi fortsätter att hålla samma fokus inför budget 2017. Det löftet kan jag ge.

Ni på Kullen som är missnöjda, ni kan byta plats med oss.

 ??  ??
 ??  ?? nr 24 Vi i Solna
nr 24 Vi i Solna
 ?? FOTO: MOSTPHOTOS ?? UTMANING. Solna kommun är inte nöjd med barngruppe­rnas storlek och personaltä­theten, det arbetar kommunen aktivt vidare med, skriver Marianne Damström Gereben (L).
FOTO: MOSTPHOTOS UTMANING. Solna kommun är inte nöjd med barngruppe­rnas storlek och personaltä­theten, det arbetar kommunen aktivt vidare med, skriver Marianne Damström Gereben (L).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden