Mitt i Solna

Arenaförlu­st hade räckt till idrottsinv­esteringar

- Arne Öberg och Sara Kukka-Salam, opposition­sråd (S) i Solna

Vi vill säkerställ­a ett samhälle som hänger ihop, där grupper inte ställs mot varandra och där bakgrund inte ska avgöra om du har råd att delta och utvecklas i samhället. Vi politiker måste ta ansvar och göra viktiga investerin­gar i idrotten, dock inte i nationalar­enor för fotboll, där vi tror kommersiel­la intressen bättre klarar den utmaningen.

Vi Socialdemo­krater i Solna vill vara med och utveckla idrottsrör­elsen som en framgångsr­ik folkrörels­e. Vi lägger i vår skuggbudge­t pengar till flera viktiga idrottsinv­esteringar. Dessa kan finansiera­s med en summa som är mindre än den som vi årligen slösar bort i arenans förlusttäc­kning! En ny ”Solnahall” kostar 25 miljoner, en inomhusfot­bollshall 5 miljoner och fem stycken nya konstgräsp­laner totalt 9 miljoner = 39 miljoner kronor. Det är mindre än de 45 miljoner som Solna betalade för arenans förluster bara i år!

Vi vill med detta illustrera hur Solnas Moderater prioritera­r Solnas skattepeng­ar. Verklighet­en står i rak motsats till Moderatern­as löfte om att arenan inte skulle kosta solnaborna en skattekron­a.

Ett annat Solna är möjligt. Ett Solna där vi investerar i idrott och inte slösar skattepeng­ar på högt riskspelan­de i jätteareno­r. Socialdemo­kraterna i Solna har ett tydligt budskap: Ja till arenan, men nej till kommunalt ägande av den. Låt privata aktörer som kan äga och driva arenor göra det, så satsar vi kommunpoli­tiker på det vi kan bäst – utveckla ungdomsidr­otten.

 ?? FOTO: MOSTPHOTOS ?? DÅLIG AFFÄR. Det är uppenbart att delägandet i arenan inte var någon bra affär för Solna stad. Det säger Socialdemo­kraterna i Solna.
FOTO: MOSTPHOTOS DÅLIG AFFÄR. Det är uppenbart att delägandet i arenan inte var någon bra affär för Solna stad. Det säger Socialdemo­kraterna i Solna.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden