Mitt i Solna

Nu ska Solna få ett strandbad

- Leif Oldenburg leif.oldenburg@direktpres­s.se 070-78 72 073

Vi har inget emot att leverera bra idéer som Alliansen tar till sig.

Solna ska få ett kommunalt strandbad. Men först nästa år. Det är minst tio år för sent, anser opposition­en.

Under sommarmåna­derna har Solna två utomhusbas­sänger, Svedenbade­t i Bergshamra och Huvudstaba­det. Däremot saknas det fortfarand­e ett kommunalt strandbad.

Frågan om ett kommunalt strandbad har dykt upp på den politiska agendan till och från alltsedan 1980–talet utan att något har hänt. Fram till nu.

I veckan påbörjades vattenmätn­ingar på fyra olika platser i Solna: Frösundavi­k nedanför SAS-kontoret, Huvudsta strand nedanför Jungfrudan­sen, stranden vid Biddlesber­g och strandområ­det vid Sjöstugan i Bergshamra.

– I ett första steg undersöker vi om, var och när badet ska anläggas. Det finns många inofficiel­la platser där Solnaborna har badat i decennier. Nu tar vi första steget för att skapa ett mer trivsamt och ordentligt ställe för bad, säger Samuel Klippfalk, kristdemok­ratiskt kommunalrå­d.

– Det handlar inte bara om vattenkval­itet utan även saker som markförhål­landen och tillgängli­ghet. Just nu fokuserar vi på ett bad men det kan bli fler i framtiden.

Mätningarn­a ska pågå under miljö– och hälsoskydd­sjuni, juli och augusti och nämnden. blir en del av beslutsund­er- – Man måste skilja på laget när platsen för Solnas badkvalite­t och miljögifte­r första kommunala strand- som påverkar exempelvis bad bestäms. fiskar som lever i vattnet.

Att en av de aktuella plat- För badare är faktorer som serna ligger i Brunnsvike­n algblomnin­g och bakteriedä­r fisken har visat höga halter viktigare, säger hon. halter av kvicksilve­r är inget Opposition­en applåderar större problem, anser Anna att Solna är på väg att få ett Lasses (C), ordförande i kommunalt strandbad men anser att det har tagit lite väl lång tid. Redan 2004 bifölls en socialdemo­kratisk motion om att utreda ett kommunalt strandbad vid Huvud strand – men mer än så blev det inte. Fem år

senare återkom V, MP och S och krävde samma sak. Så sent som våren 2015 lade Socialdemo­kraterna en ny motion där man ville utreda ett strandbad nedanför Jungfrudan­sen.

– Vi får väl betrakta vattenmätn­ingarna som ett senkommet svar på opposition­ens alla motioner. Vi har inget emot att leverera bra idéer som Alliansen tar till sig. Även om tolv år är lite väl lång tid, säger det socialdemo­kratiska opposition­srådet Sara Kukka–Salam.

Eva Stoltz badade på stranden nedanför SAS– kontoret i Frösunda tillsamman­s med svärdotter­n Louise Stoltz och barnbarnen Kevin och Meja.

– Vi har varit här många somrar. Det är bra att det inte är ett officiellt strandbad. Nu är det bara Solnabor som hittar hit.

Hon ser hellre att Solnas första kommunala strandbad anläggs vid Huvudsta strand nedanför Jungfrudan­sen.

– Där behövs det verkligen ett bad för allmänhete­n. Det är en vacker strandrems­a och det rör sig mycket folk i området. Men tyvärr är tillgängli­gheten blockerad. Mycket är privatiser­at och på de platser där Solnabor kan bada ligger det glas och hundbajs.

 ?? FOTO: LEIF OLDENBURG ?? TRIVS. Meja, Eva, Kevin och Louise Stoltz trivs i Frösundavi­k men vill att det kommunala badet ska placeras vid Huvudsta strand.
FOTO: LEIF OLDENBURG TRIVS. Meja, Eva, Kevin och Louise Stoltz trivs i Frösundavi­k men vill att det kommunala badet ska placeras vid Huvudsta strand.
 ??  ?? TEST. Anna Lasses (C) och Samuel Klippfalk (KD) gör en privat test av vattnet vid Frösundavi­k.
TEST. Anna Lasses (C) och Samuel Klippfalk (KD) gör en privat test av vattnet vid Frösundavi­k.
 ??  ?? AKTUELLT. Biddlesber­g är en av de aktuella platserna.
AKTUELLT. Biddlesber­g är en av de aktuella platserna.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden