Kristi­na vill få fler att åter­bru­ka med hjälp av put­sa­de re­pri­ser

Vi an­das in mö­gelspo­rer i bi­len: ”Vik­tigt få AC:n kon­trol­le­rad”

Mitt i Solna - - SIDAN 1 - KÄL­LA: AUTOBUTLER.SE

Det­ta gör att luft med då­li­ga par­tik­lar tar sig in i ku­pén och se­dan an­das in av fö­ra­re och pas­sa­ge­ra­re.

 Som­ma­rens vär­me har fått fle­ra bi­lä­ga­re i Sve­ri­ge att maxa luft­kon­di­tio­ne­ring­en. Men har man in­te fått sy­ste­met kon­trol­le­rat el­ler ren­gjort kan mö­gel, svamp­spo­rer och pol­len gö­ra kör­ning­en till en obe­hag­lig upp­le­vel­se, en­ligt verk­stads­por­ta­len autobutler.se.

På som­ma­ren går bi­lens AC på hög­varv men har du in­te an­vänt luft­kon­di­tio­ne­ring­en un­der vin­tern finns det hög risk för att den gör mer ska­da än nyt­ta.

En AC i då­ligt skick kan näm­li­gen spri­da då­lig luft och ge dig pro­blem med al­ler­gi.

Det me­nar verk­stads­por­ta­len autobutler.se som nu ser fle­ra AC-an­lägg­ning­ar med al­ler­gi­fram­kal­lan­de par­tik­lar. Man har fått in fle­ra bi­lar med AC-an­lägg­ning­ar i då­ligt skick som kan bi­dra till al­ler­gi.

Nu upp­ma­nar man bi­lä­ga­re att kon­trol­le­ra luft­kon­di­tio­ne­ring­en minst vartan­nat år.

– Vi ser att många kör om­kring med AC-sy­stem med mö­gelspo­rer och smut­si­ga ku­pé­fil­ter, sä­ger Jan Sturm, ana­lys­chef på verk­stads­por­ta­len autobutler.se.

– Det­ta gör att luft med då­li­ga par­tik­lar tar sig in i ku­pén och se­dan an­das in av fö­ra­re och pas­sa­ge­ra­re. Har man pro­blem med al­ler­gi kan ens be­svär bli vär­re och där­för är det vik­tigt att få AC:n kon­trol­le­rad om man in­te fått den ser­vad el­ler ren­gjord det se­nas­te året.

– Fukt från vin­tern i kom­bi­na­tion med ti­dig som­mar­vär­me bil­dar ett triv­samt kli­mat för bak­te­ri­er, men det be­hö­ver in­te be­ty­da att luft­kon­di­tio­ne­ring var­nar ge­nom att först luk­ta il­la. Smut­si­ga fil­ter och mö­gel i sy­ste­met kan fin­nas i bi­len ut­an att man mär­ker det, tills man blir trött och får al­ler­gis­ka be­svär.

AC:n ser­vas för säl­lan

På verk­stads­por­ta­len autobutler. se me­nar man att ser­vice och kon­troll av luft­kon­di­tio­ne­ring ut­förs för säl­lan.

Luft­kva­li­te­ten är vik­tig för bå­de häl­san och tra­fik­sä­ker­he­ten och al­ler­gis­ka be­svär kan le­da till ut­tor­ka­de slem­hin­nor samt trött­het.

– Blir det van­li­ga­re med den här ty­pen av het­tan som vi sett de se­nas­te da­gar­na kom­mer vi bli mer be­ro­en­de av en väl­fun­ge­ran­de AC och ren luft. För­ra som­ma­ren då det var stek­hett såg vi att ser­vice­upp­drag för AC-sy­stem öka­de med 10 pro­cen­ten­he­ter och vi kan nog för­vän­ta oss minst li­ka många pro­blem med luft­kon­di­tio­ne­ring i år, sä­ger Jan Sturm.

”Byt ku­pé­fil­ter of­ta­re”

– Byt ku­pé­fil­ter of­ta­re, gär­na upp till två gång­er per år, be­ro­en­de på hur myc­ket man kör. Ett ku­pé­fil­ter kos­tar in­te mer än nå­gon hund­ra­lapp. Men fram­förallt re­kom­men­de­rar vi att man tar sig till en verk­stad för att få AC:n ser­vad och ren­gjord minst vartan­nat år, för­kla­rar Jan Sturm an­gå­en­de lös­ning­en.

● Smuts i ky­la­ren. Det är in­te ba­ra vindru­tan som kan bli full av in­sek­ter. Kon­den­sorn kan ut­sät­tas för in­sek­ter, smuts och sten­skott vil­ket gör att läc­kage kan upp­stå.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.