Fö­rar­lös last­bil rul­lar på vägar i Sve­ri­ge

Mitt i Solna - - MOTOR -

SJÄLVKÖRNI­NG. Svens­ka fö­re­ta­get Ein­ri­des ska­pel­se T-Pod frak­tar just nu gods mel­lan DB Schen­kers la­ger och post­ter­mi­nal ut­an­för Jön­kö­ping. Trans­por­ter­na sker på all­män väg i ett in­du­stri­om­rå­de.

T-Pod drivs av el och är själv­kö­ran­de på ni­vå 4. Den kan ock­så kon­trol­le­ras på di­stans via fjärr­styr­ning. For­do­net är 7 me­ter långt och 2,5 me­ter brett med en räck­vidd på 20 mil. Max­last är 26 ton och det får plats mot­sva­ran­de 15 eu­ro­pa­pal­lar in­u­ti.

– Vår trans­port­lös­ning har po­ten­ti­a­len att re­du­ce­ra CO2-ut­släp­pen från väg­trans­por­ter med upp till 90 pro­cent, sä­ger Ro­bert Falck, vd och grun­da­re av Ein­ri­de.

För­u­tom sam­ar­be­tet med Schen­ker i Jön­kö­ping ska de själv­kö­ran­de el­last­bi­lar­na även bör­ja an­vän­das vid Svens­ka Re­tur­systems an­lägg­ning i Väs­terås.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.