SL för­bju­der elspark­cyklar över­allt

Mitt i Solna - - NYHETER · SOLNA - Per Brandt per.brandt@di­rekt­press.se

Nu sät­ter SL stopp för elspark­cyklar i kol­lek­tiv­tra­fi­ken, så länge du in­te äger den själv.

De­bat­ten kring de tu­sen­tals elspark­cyk­lar­na i Stock­holm har va­rit in­ten­siv. Ny­li­gen gick SL:s ord­fö­ran­de, tilli­ka re­gi­on­tra­fikrå­det, Kristoffer Tam­sons (M) ut och med­de­la­de att inga av de kom­mer­si­el­la ak­tö­rer­nas elspark­cyklar ska tillå­tas i tun­nel­ba­nan, nå­got SvD var först att rap­por­te­ra om.

För StockholmD­irekt upp­ger Kristoffer Tam­sons nu dess­utom att de nya reg­ler­na in­te ba­ra gäl­ler tun­nel­ba­nan ut­an he­la kol­lek­tiv­tra­fi­ken, det vill sä­ga bus­sar, bå­tar och pen­del­tå­gen.

En­ligt Tam­sons nya di­rek­tiv ska elspark­cyklar som kan fäl­las ihop och an­vänds för pri­vat bruk, ihop­fäll­ba­ra cyklar och spark­cyklar samt barn­cyk­lar ut­an ked­ja även i fort­sätt­ning­en va­ra okej att ta med sig.

– Ka­o­set som rå­der kring elspark­cyklar på ga­tor­na i Stock­holms­tra­fi­ken ska in­te få spri­da sig till SL-tra­fi­ken. Även ny tek­nik be­hö­ver ord­ning, re­da och att vi vi­sar om­tan­ke om vå­ra med­män­ni­skor. Där­för skär­per vi nu vad som gäl­ler för triv­sel och sä­ker­het i vå­ra ord­nings­reg­ler, upp­ger Kristoffer Tam­sons.

Ord­ning och re­da

Han upp­ger att nya mo­bi­li­tets­lös­ning­ar som elspark­cyk­lar­na har stor po­ten­ti­al som ska be­ja­kas, men att man även mås­te stäl­la krav på ord­ning och re­da på ny tek­nik.

Det nya för­bu­det ska kon­trol­le­ras av ord­nings­vak­ter­na och om nå­gon kör elspark­cy­kel per­rong­en el­ler sta­tio­ner ska den av­vi­sas.

– Am­bi­tio­nen är att vi i ett ti­digt ske­en­de ska kun­na sät­ta stopp för den­na ut­veck­ling och in­te nor­ma­li­se­ra ore­da i kol­lek­tiv­tra­fi­ken. Vi går snart ut med an­slag och yt­ter­li­ga­re in­for­ma­tion om det­ta, av­slu­tar Tam­sons.

FÖR­BJU­DER. Nu ska det va­ra stopp för de kom­mer­si­el­la ak­tö­rer­nas elspark­cyklar i SL-tra­fi­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.