Sol­nas buss­lin­jer värst köd­rab­ba­de

Solnadirekt - - SIDAN 1 - El­la Sö­der­berg 073-600 69 31 el­la.so­der­[email protected]­rekt­press.se FRAM­KOM­LIG­HET.

Buss­lin­jer­na 176 och 177 är värst drab­ba­de av kö­er i he­la lä­net. Det kon­sta­te­rar SL i en ny un­der­sök­ning. Nu går fle­ra kom­mu­ner sam­man för att hit­ta lös­ning­ar på pro­ble­men.

Trött på att fast­na i tra­fi­ken? Det är po­li­ti­ker­na i Sol­na stad och Re­gi­on Stock­holm ock­så. Nu vill man ut­re­da vi­da­re hur fram­kom­lig­he­ten för stom­bus­sar­na ska bli bätt­re.

Frösun­da­le­den har sär­skilt fo­kus för oss.

I en un­der­sök­ning pe­ri­o­den 8 ja­nu­a­ri till 6 feb­ru­a­ri, kon­sta­te­ra­de SL att de buss­lin­jer som drab­bas mest av kö­er är lin­je 176 och 177. Bå­da går mel­lan Dan­de­ryd kom­mun och Ekerö kom­mun, via Sol­na och Brom­ma, där det störs­ta pro­ble­met är fram­kom­lig­he­ten.

Stock­holms stad, Sol­na stad, Ekerö kom­mun, Re­gi­on Stock­holm och Tra­fik­ver­ket har till­sam­mans stu­de­rat stom­buss­tra­fi­ken för sträc­kan Tapp­ström – Brom­ma­plan – Sol­na cent­rum. Strå­ket har i sin tur de­lats upp i fle­ra del­sträc­kor där oli­ka åt­gär­der pre­sen­te­rats, (se fak­taru­ta).

För­sla­gen in­ne­bär inga för­änd­ring­ar av själ­va buss­lin­jer­na, men har som mål att mins­ka kö­ti­der­na.

– Lin­jer­na har till­sam­mans över 16 000 påstig­ning­ar per dygn. Längs Frösun­da­le­den är me­del­has­tig­he­ten un­der hög­tra­fik fy­ra kilo­me­ter per tim­me. Sträc­kan Ekerö cent­rum – Sol­na cent­rum bor­de med god fram­kom­lig­het ta 25 mi­nu­ter, idag un­der hög­tra­fik tar det näs­tan en tim­me, sä­ger To­mas Eriks­son (MP), mil­jö- och kol­lek­tiv­tra­fik­re­gi­onråd.

Även Mag­nus Pers­son (C), ord­fö­ran­de i tek­nis­ka nämn­den i Sol­na stad, hål­ler med om att lin­je 176 och 177 är pro­ble­ma­tis­ka.

– Det här drab­bar Sol­na­bor­na som fast­nar och blir för­se­na­de. Bus­sar­na blir otill­för­lit­li­ga och gör att det blir mind­re at­trak­tivt att åka buss, sä­ger Mag­nus Pers­son.

För­dju­pa­de ut­red­ning­ar En­ligt för­sla­gen skul­le åt­gär­der­na in­ne­bä­ra res­tids­vins­ter i mor­gon­rus­ning­en på mel­lan åt­ta och tio mi­nu­ter i re­spek­ti­ve rikt­ning.

To­mas Eriks­son me­nar att en di­a­log med Sol­na stad be­hövs för att tit­ta när­ma­re på de för­slag som lig­ger på bor­det.

– Det vik­ti­ga är un­der året att vi kom­mer vi­da­re i dis­kus­sio­nen om kon­kre­ta åt­gär­der och fi­nan­sie­ring, sä­ger han.

För att un­der­lät­ta fram­kom­lig­he­ten ef­ter Hu­vud­stabron mot Ekerö ska ett bus­skör­fält fort­sät­ta i sö­der­gå­en­de rikt­ning på Norr­by­vä­gen, dock med av­brott för kors­ning­ar. Även mind­re åt­gär­der på Drott­ning­holms­vä­gen fö­reslås.

To­talt be­räk­nas kost­na­der­na för de fö­re­slag­na åt­gär­der­na bli cir­ka 130 mil­jo­ner kro­nor. Vem som ska be­ta­la för åt­gär­der­na är be­ro­en­de av vil­ken kom­mun som an­sva­rar för vägen.

Kom­mu­ner­na har möj­lig­het att sö­ka stat­lig med­fi­nan­sie­ring med upp till 50 pro­cent för åt­gär­der på det lo­ka­la väg­nä­tet.

FO­TO: LEIF OLDENBURG

Bus­sar­na i Sol­na tam­pas med att kom­ma fram i tra­fi­ken i tid.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.