För­äld­rar oro­li­ga ef­ter läg­re skol­bi­drag

Ef­ter en prax­i­sänd­ring har sko­lor för­lo­rat mil­jon­bi­drag för ele­ver med sär­skil­da be­hov. Sol­na har in­fört ett er­sätt­nings­bi­drag men en­ligt Ind­rid­sko­lan räc­ker det in­te. Nu är för­äld­rar oro­li­ga att de­ras barn ska bli ”hem­ma­sit­ta­re”. Ele­ver kan bli hem­ma­sitt

Solnadirekt - - SIDAN 1 -

De­ras barn går på en av re­surs­sko­lor­na som nu­me­ra får läg­re bi­drag. Nu är de oro­li­ga att bar­nen ska drab­bas.

Vi har ti­di­ga­re be­rät­tat om att Sol­na stad, ef­ter en prax­i­sänd­ring, bör­jat be­dö­ma an­sök­ning­ar om tilläggs­bi­drag an­norlun­da.

Det gäl­ler ele­ver med sär­skil­da be­hov i sko­lan, vars an­sök­ning­ar nu ska be­dö­mas in­di­vi­du­ellt. Det­ta ska­pa­de oro bland för­äld­rar på fri­sko­lan Ingrid­sko­lan i Bergs­ham­ra, som rik­tar sig till ele­ver med neu­ropsy­ki­a­tris­ka funk­tions­ned­sätt­ning­ar.

Sol­na stad med­de­la­de då att kom­mu­nen skul­le skju­ta till 25 000 kro­nor per ter­min och elev, för de som fick avslag på sin an­sö­kan.

Tilläggs­peng­en räc­ker in­te

En­ligt sko­lans rek­tor Ingrid Sve­din räc­ker dock in­te de peng­ar­na då tilläggs­peng­en de ti­di­ga­re be­vil­ja­des kan ham­na på upp mot 34400 kro­nor per elev i må­na­den.

– Som det ser ut nu skul­le vi be­hö­va få bort fem tjäns­ter, vi har fått bort tre. Men jag vill in­te att per­so­na­len ska gå på knä­na, jag vill att de ska va­ra kvar, sä­ger Ingrid Sve­din.

Fle­ra för­äld­rar på Ingrid­sko­lan är nu oro­li­ga för att sko­lan ska tving­as stänga. Oron gäl­ler bland an­nat att bar­nen ska tving­as till­ba­ka till en ”van­lig” klass i en sko­la som in­te kan er­bju­da sam­ma stöd och hjälp.

– Jag ha­de all­tid ont i ma­gen när jag va­rit med min son på hans för­ra sko­la. Det har jag in­te här, jag läm­nar ho­nom och han trivs. För ho­nom skul­le det va­ra ka­ta­strof att gå till­ba­ka. Vi tror att han skul­le bli hem­ma­sit­ta­re, sä­ger för­äl­dern Mag­nus Back.

Två and­ra oros­mo­ment hand­lar om att re­surs­sko­lor i and­ra kom­mu­ner in­te kom­mer vil­ja ta emot bar­nen från Sol­na ef­tersom de in­te får tilläggs­peng­en – och att kri­te­ri­er­na för peng­en nu­me­ra fo­ku­se­rar på fy­sis­ka funk­tions­ned­sätt­ning­ar.

– Får jag frå­gan om min dot­ter är fy­siskt han­di­kap­pad sä­ger jag nej. Men det här är ock­så ett han­di­kapp som be­hö­ver re­sur­ser. Om fråge­for­mu­le­ring­ar­na ut­går ifrån fy­sis­ka han­di­kapp går det in­te att sva­ra på frå­gor­na, sä­ger för­äl­dern Pe­ter We­re­li­us.

Ma­ri­an­ne Dam­ström

Ge­re­ben (L), ord­fö­ran­de i skol­nämn­den, sä­ger att hon för­står oron.

– Det lig­ger ju på vårt an­svar att se till att vå­ra kom­mu­na­la sko­lor ock­så har kom­pe­ten­sen. Vi har kom­mit en bit på vägen och job­bar sten­hårt för att se till att vi ska kun­na ta emot al­la barn, sä­ger hon.

Kan bli ne­ka­de skol­plats

För­äld­rar­na ut­tryc­ker en oro kring att de­ras barn kan bli ne­ka­de en plats på en fri­ståen­de sko­la då Sol­na-ele­ver­na in­te ”be­ta­lar för sig”.

Ma­ri­an­ne Dam­ström Ge­re­ben sä­ger att det in­te ska hän­da.

– Sko­lor­na kan in­te krä­va att en elev ska ha med sig ett be­slut om tilläggs­be­lopp. De tar emot en elev och kan se­dan skic­ka in en an­sö­kan om ex­tra­or­di­närt stöd. De mås­te kun­na vi­sa vil­ka in­sat­ser som mås­te gö­ras.

Hon upp­ger vi­da­re att bi­dra­get på 25 000 kro­nor som Sol­na stad till­satt är till­fäl­ligt och ba­ra gäl­ler den­na ter­min.

– För­valt­ning­en job­bar för att vi ska kun­na hit­ta en lång­sik­tig och håll­bar lös­ning, och det tar tid.

Bel­la Fran­zén

Re­surs­sko­lor i and­ra kom­mu­ner kom­mer in­te vil­ja ta emot bar­nen.

ORO­LI­GA. För­äld­rar­na Ce­ci­lia Back, Mag­nus Back, Pe­ter We­re­li­us och An­na Lind­berg.

FO­TO: MI­KAEL AN­DERS­SON

KRI­TISK. ”Vi kan be­hö­va ta bort fle­ra tjäns­ter”, sä­ger rek­tor Ingrid Sve­din.

FO­TO: MI­KAEL AN­DERS­SON

ORO. ”Det skul­le va­ra ett stort pro­blem om vår son tving­a­des by­ta sko­la och mil­jö” sä­ger Mag­nus Back. Här med Ingrid­sko­lans rek­tor Ingrid Sve­din och An­na Lind­berg (för­äl­der).

Från 7 de­cem­ber 2019.

Från 21 de­cem­ber 2019.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.