”Själv­klart har Solna svå­ra­re ut­ma­ning­ar”

Mitt i Solna - - TYCK OM · ÅSIKT · DEBATT - Eli­sa­bet Bro­lin (S) 2:e vice ord­fö­ran­de om­vård­nads­nämn­den Kerstin Scheutz (V) le­da­mot om­vård­nads­nämn­den

Re­plik på Na­ta­liya Hu­lu­sjö an­gå­en­de An­hö­rig­vår­da­re i Sol­na­Di­rekt nr. 18 2 maj 2020. Nämn­di­ni­ti­a­ti­vet från (S) och (V) hand­lar om att Solna ska ta fram en An­hö­rig­po­li­cy. Ett av skä­len till vårt ini­ti­a­tiv är att an­hö­ri­ga in­te all­tid vet vil­ken hjälp som finns att få, hur man får den och al­la goog­lar in­te. Grun­den är att vi vill att Solna ska ha en tyd­lig An­hö­rig­po­li­cy som är känd av an­hö­ri­ga och av de som ar­be­tar in­om de oli­ka verk­sam­he­ter­na. Ini­ti­a­ti­vet läm­na­des in i må­nads­skif­tet feb­ru­a­ri/mars. Det var in­nan co­ro­nakri­sen. När den var up­pe för be­hand­ling på nämn­den 24 mars ställ­de vi från (S) och (V) inga som helst krav på att den skul­le be­sva­ras di­rekt, nämn­den har for­mellt ett helt år på sig att be­sva­ra ini­ti­a­ti­vet.

Vi an­ser själv­klart att Solna stad i dags­lä­get har myc­ket svå­ra­re ut­ma­ning­ar att ar­be­ta med.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.