Så ser An­nas ar­be­te i vården ut

Mitt i Solna - - INTERVJU -

Prov­tag­ning: ”Vis­sa da­gar job­bar jag i prov­tag­nings­bi­len till­sam­mans med en sjuk­skö­ters­ka. Vi be­sö­ker äldre­bo­en­den och LSS­bo­en­den där vi prov­tar ge­nom näs­prov. Det är ba­ra sjuk­skö­ters­kan som får prov­ta. Men jag är med och as­si­ste­rar” Ad­mi­nist­ra­tion: ”Jag job­bar ock­så med ad­mi­nist­ra­tio­nen för prov­tag­nings­bi­lar­na. Jag sam­ord­nar och pla­ne­rar vart var­je bil ska åka. Hjäl­per dem att hit­ta och har kon­takt med dem. Vi har fle­ra prov­tag­nings­team som job­bar sam­ti­digt”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.