Gam­mal riv­nings­lo­kal till­håll för kri­mi­nel­la

Fort­sat­ta pro­blem med olov­li­ga båt­ham­nar

Mitt i Solna - - NYHETER · STOCKHOLM - El­la Sö­der­berg

JOHANNESFR­ED

Pro­ble­men med olov­li­ga båt­ham­nar fort­sät­ter, nu se­nast i Johannesfr­ed där po­li­sen hit­tat stöld­gods för hund­ra­tu­sen­tals kro­nor. Men nu ska man ta ett sam­lat grepp för att hit­ta en lång­sik­ti­ga­re lösning.

I ja­nu­a­ri i år ge­nom­för­de Kro­no­fog­den ett av­lägs­nan­de av den olov­li­ga båt­ham­nen i Min­ne­berg. Ef­ter det har någ­ra bå­tar lagt till ne­dan­för Ljung­löf­s­ka slot­tet och vid Kvarn­vi­ken ner mot Råcksta. Nu har yt­ter­li­ga­re en ny olov­lig båt­hamn upp­täckts vid Ekesi­öös gam­la lo­ka­ler i Johannesfr­ed.

En­ligt po­li­sen är det ett fem­ton­tal per­so­ner som har up­pe­hål­lit sig där un­der någ­ra vec­kor. Erik Ull­ber­gWes­tin ar­be­tar brotts­före­byg­gan­de på sjö­po­li­sen och han me­nar att det främst hand­lar om miss­bru­ka­re och brotts­ak­ti­va.

– Var­je gång vi är där ploc­kar vi stöld­gods, det kan rö­ra sig om vär­den för hund­ra­tu­sen­tals kro­nor. Men det är svårt att sä­ga vem som stu­lit sa­ker­na el­ler vem som äger dem, sä­ger Erik Ull­ber­gWes­tin.

En­ligt po­li­sen har man ock­så märkt av en ökad nar­ko­ti­ka­han­del i om­rå­det. Ett an­nat pro­blem är ned­skräp­ning i och runt vatt­net.

Från oli­ka de­lar av stan

En­ligt Mat­ti Rön­nqvist, kom­mun­po­lis i Brom­ma, rör det sig om bo­stads­lö­sa och miss­bru­ka­re från oli­ka de­lar av stan. Han sä­ger att de fles­ta nu har läm­nat lo­ka­len ef­tersom ex­plo­a­te­rings­kon­to­ret i vec­kan skul­le på­bör­ja riv­ning­en av den ef­tersom det ska byg­gas bo­stä­der på plat­sen.

Vad som hän­der med den olov­li­ga båt­ham­nen ut­an­för lo­ka­len åter­står att se. Men en an­sö­kan om av­lägs­nan­de ska skic­kas in till Kro­no­fog­den.

– Men det tar lång tid. Det är snart sex må­na­der se­dan vi ini­ti­e­ra­de båt­ham­nen i Blac­ke­berg. Kro­no­fog­den har sagt att de har ären­det på sitt bord, men den lig­ger en bit ner i hö­gen, sä­ger Mat­ti Rön­nqvist.

Ett skäl till var­för det är svårt att kom­ma till­rät­ta med de olov­li­ga båt­ham­nar­na är att de ba­ra be­hö­ver flyt­ta sig någ­ra hund­ra me­ter för att det ska krä­vas en ny an­sö­kan om ett av­lägs­nan­de. Men nu ska re­pre­sen­tan­ter från sta­den, and­ra mar­kä­ga­re, lo­kal­po­lis­om­rå­den, sjö­po­li­sen och Kro­no­fog­den sät­ta sig ner för att se om det går att ta ett stör­re grepp om olov­li­ga båt­ham­nar.

– Då kan vi ock­så se om rå­dan­de lag­stift­ning räc­ker till el­ler om man mås­te gå via stads­hu­set för att ta fram and­ra verk­tyg, sä­ger Mat­ti Rön­nqvist.

Svårt att sä­ga vem som stu­lit sa­ker­na.

FOTO: SJÖ­PO­LI­SEN FOTO: SJÖ­PO­LI­SEN

STÖLD­GODS. Stul­na cyklar, mo­pe­der, bå­tar och barn­vag­nar har be­slag­ta­gits. TILL­HÅLL. Ut­an­för riv­nings­lo­ka­ler i Johannesfr­ed har en ny olov­lig båt­hamn bör­jat växa fram.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.