”Det hand­lar om skam­lö­sa tand­vårds­fö­re­tag som vill tjä­na peng­ar.”

Mitt i Solna - - SIDAN 1 - Ann Ma­ri Eng­el, Väns­ter­par­ti­et, le­da­mot av full­mäk­ti­ge i Re­gi­on Stock­holm

Ny­li­gen av­slö­ja­des i

me­dia hur fus­kan­de tand­lä­ka­re lu­rar till sig mil­jon­tals kro­nor från Re­gi­on Stock­holm ge­nom att över- och fel­de­bi­te­ra för pa­ti­en­ter som fått rätt till nöd­vän­dig tand­vård. Det hand­lar om skam­lö­sa tand­vårds­fö­re­tag som vill tjä­na peng­ar, men ty­värr ock­så om Folk­tand­vår­den som tving­ats in i det­ta mark­nads­tän­kan­de kring vår­den.

Det är ba­ra ett ex­em­pel på hur il­la det bli­vit i Re­gi­on Stock­holm un­der det blågrö­na sty­ret som an­sva­rat för häl­so-och sjuk­vår­den i nu snart 14 år. Re­gi­onled­ning­en är dog­ma­tis­ka fö­re­språ­ka­re för mark­na­den. De­ras tan­ke är att ef­fek­tiv vård ska­pas om mer drivs privat med hård kon­kur­rens och pro­duk­tion på ”lö­pan­de band” som om det hand­la­de om bil­fa­bri­ker. Men det fun­ge­rar in­te alls när det hand­lar om män­ni­skor som be­hö­ver häl­so­och sjuk­vård.

För oss i Väns­ter­par­ti­et är det vik­ti­gas­te att Re­gi­o­nen ska le­va upp till den fi­na por­tal­pa­ra­gra­fen i svensk sjuk­vårds­lag­stift­ning; att den som har störst be­hov av vård ska va­ra pri­o­ri­te­rad.

Så blir det in­te när folk med privat sjuk­för­säk­ring får gå fö­re i kön, när nät­lä­ka­re får de­bi­te­ra mil­jo­ner för råd via da­tor el­ler när vård­fö­re­tag ut­i­från vinst­in­tres­se själ­va be­stäm­mer var de eta­ble­rar sig, d.v.s. i ci­ty och in­te i för­or­ten.

Co­vid19-kri­sen be­kräf­tar var folk­häl­so­lä­get är sämst. Vi tyc­ker att häl­so- och sjuk­vår­den mås­te va­ra fri från vinst­in­tres­sen. Un­der­sök­ning­ar vi­sar att de fles­ta i Sve­ri­ge hål­ler med och vill ha bort vins­ter­na ut väl­fär­den.

Låt oss an­vän­da er­fa­ren­he­ter­na från kri­sen och se till att sjuk­vår­den pri­o­ri­te­rar dem med störst be­hov In­te dem med störst re­sur­ser. Det krävs en ny po­li­tik för en vård ut­an vinst­in­tres­sen, en vård som väg­leds av jäm­lik­het!

FO­TO: MOSTPHOTOS

BLUFF. Fus­kan­de tand­lä­ka­re lu­rar till sig mil­jo­ner, skri­ver Ann Ma­ri Eng­el.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.