Sko­lor­na stäng­de

Mitt i Solna - - NYHETER · SOLNA - 17 mars:

Re­ge­ring­en re­kom­men­de­rar al­la gym­na­sie­sko­lor, kom­vux, yr­kes­hög­sko­lor, hög­sko­lor och uni­ver­si­tet att be­dri­va ut­bild­ning­en på di­stans för att mins­ka smitt­sprid­ning­en.

● 14 april: Al­la kom­mu­na­la gym­na­sie­sko­lor i lä­net stäl­ler in si­na tra­di­tio­nel­la stu­dent­fi­ran­den. Un­der vå­ren kom­mer oli­ka lös­ning­ar, i form av bland an­nat di­gi­talt ut­spring på vis­sa sko­lor.

● Au­gusti: Lä­nets gym­na­sie­sko­lor öpp­nar för stu­di­er på plats igen, i sam­band med skol­star­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.