Ing­et Hal­lo­ween­fi­ran­de på Grö­nan

Mitt i Solna - - NYHETER · SOLNA -

STOCK­HOLM. Grö­na Lund kom­mer in­te ha öp­pet un­der Hal­lo­ween. Re­ge­ring­en har be­slu­tat att lan­dets nö­je­spar­ker ska hål­las stäng­da även un­der hös­ten.

I slu­tet av ok­to­ber skul­le Grö­na Lund ha öpp­nat in­för sitt fjär­de Hal­lo­ween­fi­ran­de. Näs­tan 350 000 gäs­ter har ge­nom åren be­sökt Hal­lo­ween­fi­ran­det i an­slut­ning till sko­lor­nas höst­lov.

– Att in­te få möj­lig­het att öpp­na på ett sä­kert sätt har för­satt oss i en djup eko­no­misk kris, där vi för­lo­rat al­la vå­ra möj­lig­he­ter till in­täk­ter, drygt 650 mil­jo­ner kro­nor, sä­ger Grö­na Lunds vd Mag­nus Wi­dell.

Ha­ha, jag är ock­så gran­ne! Tyc­ker den är helt ok än­då? För att va­ra en ita­li­ensk re­stau­rang i Hu­vuds­ta. twitt­ra­ren @er­i­ca­ron­son om det lo­ka­la ut­bu­det.

FO­TO: VIK­TOR GÅRDSÄTER

IN­STÄLLT. Pan­de­min har satt stopp för årets Hal­lo­ween­fi­ran­de på Grö­nan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.