Ing­en bi­sak

Mikael Odell på Fjä­rils­hu­set har släppt ut 60 000 ta­ma bin på äng­ar­na vid Ha­ga.

Mitt i Solna - - SIDAN 1 - Al­bin Tings­tedt BZZZ.

”Fjä­ril ving­ad syns på Ha­ga, mel­lan dim­mors frost och dun” lät det på 1700-ta­let när Carl Mi­chael Bell­man be­skrev Ha­ga­par­kens grön­om­rå­de i den kän­da bal­la­den Fjä­riln ving­ad.

Även om Ha­ga är känt för si­na många fjä­ri­lar, in­te minst med Fjä­rils­hu­set be­lä­get i nor­ra de­len av par­ken, är det knap­past det vi ska äg­na åt oss i dag. Vårt fo­kus lig­ger på den ho­nungspro­du­ce­ran­de in­sek­ten som de­lar pa­lett med ett väl­känt Sol­na­lag.

– För­u­tom att kun­na er­bju­da bi­na en mil­jö de ska tri­vas i, hop­pas vi kun­na ge kun­skap om bi­nas si­tu­a­tion och de­ras vik­ti­ga roll för oss män­ni­skor, sä­ger Mikael Odell, chef på Fjä­rils­hu­set Ha­ga Oce­an.

Han är ini­ti­a­tiv­ta­ga­re till pro­jek­tet som sett till att 60 000 bin fått flyt­ta in i Hagaparken. Han är ock­så en självut­nämnd ”bi-nörd”, som han själv kal­lar det.

Sät­ter fart på pol­li­ne­ring­en Tam­bi­na bor i två biku­por, pla­ce­ra­de mitt på en igen­vux­en gräs­plätt som är så snå­rig och ovår­dad att ge­me­ne man skul­le av­fär­da det som över­gi­ven och bort­glömd. Pre­cis som bi­na vill ha det – då trivs de som all­ra bäst.

– Gröns­kan i stads­par­ker­na är så välskött att för bi­na är det en grön ök­nen, sä­ger Mikael Odell.

Den här gräs­plät­ten har va­rit de­ras hem se­dan må­nads­skif­tet ju­ni/ju­li i år. Se­dan dess har de ar­be­tat med att pol­li­ne­ra som­mar­blom­mor­na och grä­set som fått växa fritt i stads­par­ken.

De in­går i ett stör­re pro­jekt, vars mål är att sät­ta fart på den vil­da pol­li­ne­ring­en som är vä­sent­li­ga för vår fort­sat­ta över­lev­nad, me­nar Mikael Odell.

– En tred­je­del av allt vi män­ni­skor äter re­la­te­rar till bi­na och de­ras pol­li­ne­ring. Myc­ket av den växt­lig­het som vi och vårt bo­skap le­ver på kom­mer från väx­ter som bin pol­li­ne­rar, sä­ger han.

Fle­ra röd­lis­ta­de ar­ter

Men trots de­ras es­sen­ti­el­la funk­tion gente­mot oss män­ni­skor, le­ver bi­na un­der ett stän­digt hot om utrot­ning. Sjuk­do­mar bland de ta­ma bi­na, och ut­arm­ning­en av livsmil­jön för de vil­da bi­na är fak­to­rer som gör att just fle­ra ar­ter av bin röd listas i Sve­ri­ge.

– Där­för tyc­ker ock­så myn­dig­he­ter­na, som läns­sty­rel­sen och Jord­bruks­ver­ket att det här är så bra, sä­ger Mikael Odell.

Vad kan man som pri­vat­per­son gö­ra för att hjäl­pa bi­na?

– Man be­hö­ver in­te ha en mas­sa peng­ar och kö­pa sto­ra are­a­ler mark och lå­ta det växa igen, ut­an det kan va­ra nå­got så en­kelt som att kö­pa li­te frön och kas­ta det li­te vilt runt om­kring sig. Ba­ra då hjäl­per man bi­na mas­sor. Ös på!

Och ho­nung­en då?

Ja, att bin gör ho­nung är se­dan gam­malt. Fak­tum är att de två ku­por­na som nu står på Ha­ga pro­du­ce­rar 30–40 ki­lo ho­nung per år. Men allt det där går till biod­la­ren som har bi­stått med bi­na.

– Vårt hu­vud­sak­li­ga fo­kus är som sagt att för­sö­ka ut­bil­da och in­spi­re­ra om bi­nas si­tu­a­tion. Då kan biod­la­ren, som va­rit myc­ket hjälp­sam i det här, få åt­minsto­ne ho­nung­en, sä­ger Mikael Odell.

Och vem vet? Om allt vill sig väl, kanske man i fram­ti­den kom­mer sjunga om bi­na som syns på Ha­ga.

En tred­je­del av allt vi män­ni­skor äter re­la­te­rar till bi­na och de­ras pol­li­ne­ring.

FOTO: MIKAEL ANDERSSON

”BI-NÖRD”. Mikael Odell är ini­ti­a­tiv­ta­ga­re till pro­jek­tet som gjort att tu­sen­tals bin har flyt­tat till Hagaparken.

FOTO: MIKAEL ANDERSSON

Bi-ex­per­ten Mikael Odell väl­kom­nar 60 000 nya Sol­na­bor – näm­li­gen bi­na, som ska pol­li­ne­ra grön­om­rå­de­na i och runt Hagaparken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.