VISS­TE DU ATT…

Mitt i Solna - - NYHETER · SOLNA -

● Det finns ett spår­vägs­mu­se­um? Det grun­da­des 1920 och har se­dan en tid fun­nits på Sö­der­malm. 2021 vän­tas det öpp­na igen i Gas­ver­ket, Nor­ra Djur­gårds­sta­den.

● Att Hötor­gets tun­nel­ba­nesta­tion först het­te Kungs­ga­tan? Sta­tio­nen öpp­na­de 1952 och byt­te namn 1957. Tra­fik­för­valt­ning­en har be­va­rat sti­len med gam­la skyl­tar.

● Mel­lan två och fy­ra mil­jo­ner om året spen­de­ras på att upp­da­te­ra och de­sig­na nya skyl­tar och de­ka­ler för kol­lek­tiv­tra­fi­ken i Stock­holm? To­talt finns sex oli­ka ge­ne­ra­tio­ner skyl­tar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.