Det här oro­ar stock­hol­mar­na kring vat­tenska­dor

Mitt i Solna - - HEMMA · BOSTAD · INREDNING -

● 1. Allt krång­el och ar­be­te som det med­för. 39 pro­cent

● 2. Höga kost­na­der för re­pe­ra­tio­ner. 29 pro­cent

● 3. Att in­te kun­na bo i sitt hem un­der en tid. 17 pro­cent

● 4. Att sa­ker ris­ke­rar att bli för­stör­da. 11 pro­cent

● Om sta­tisti­ken: Samt­li­ga siff­ror gäl­ler Stock­holms län och kom­mer från en un­der­sök­ning ge­nom­förd av opi­ni­ons- och mark­nads­un­der­sök­nings­fö­re­ta­get YouGov på upp­drag av Läns­för­säk­ring­ar Stock­holm. Un­der pe­ri­o­den 15–25 maj 2020 har sam­man­lagt 1 014 in­ter­vju­er via in­ter­net ge­nom­förts med män och kvin­nor 18 år och äld­re i Stock­holm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.