FRÅ­GAN

· Hur har du hål­lit kon­tak­ten med di­na äld­re släk­ting­ar nu un­der pan­de­min?

Mitt i Solna - - HEJ SOLNA · TIPSA OSS! -

Jo­se­fi­ne Rö­din, 20, bu­tiksan­ställd:

– De bor långt bort och vi har ak­tivt sett till att in­te träf­fas fy­siskt. Dä­re­mot har vi ringt och sms:at myc­ket.

Ann-Ma­rie Gustafs­son, 64, pen­sio­när:

– Min mam­ma bor på äldre­bo­en­de, och jag och min sys­ter har be­sökt hen­ne en gång i vec­kan. Då har vi vi­sir och sit­ter ut­om­hus. Det blir bra snart, när man kan ses mer spon­tant.

El­la Schie­be, 24, stu­dent:

– I som­ras träf­fa­de jag min mor­mor ut­om­hus, men an­nars har jag ba­ra pra­tat i te­le­fon med hen­ne och far­mor. Jag öns­kar att jag kun­de träf­fa dem of­ta­re.

Pia Nord­lan­der, 60, job­bar på hund­da­gis, hun­den Lo­la:

– Hur hemskt det än lå­ter så är det näs­tan skönt att mi­na för­äld­rar in­te finns kvar i li­vet. Det mås­te va­ra väl­digt job­bigt, att nån an­nan be­stäm­mer hur och när man får träf­fas.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.