Age­ran­det ska nu grans­kas

Mitt i Solna - - NYHETER · STOCKHOLM - Ingrid Jo­hans­son ingrid.jo­hans­son@mit­ti.se Co­vid-sju­ka äld­re skul­le va­ra kvar på si­na bo­en­den, och få hjälp av ASIH. Men ing­en bad om det, en­ligt Jonas Lind­berg.

STOCK­HOLM

Co­vid-sju­ka på äldre­bo­en­den ha­de kun­nat få syr­gas – om ba­ra nå­gon lyft lu­ren och ringt ASIH. Det sä­ger V-po­li­ti­kern och sjuk­skö­ters­kan Jonas Lind­berg.

De stod re­do att ryc­ka ut med syr­gas och an­nan be­hand­ling för co­vid-sju­ka på äldre­bo­en­den.

Men ing­en bad dem kom­ma.

Det upp­ger Jonas Lind­berg, spe­ci­a­list­sjuk­skö­ters­ka in­om ASIH, Avan­ce­rad sjuk­vård i hem­met, och re­gi­on­po­li­ti­ker för Väns­ter­par­ti­et.

När pan­de­min slog till och smit­tan spreds på lä­nets äldre­bo­en­den be­slöts att ASIH, vård­cen­tra­ler och bo­en­den skul­le sam­ar­be­ta, och att ASIH skul­le bi­stå med till ex­em­pel syr­gasut­rust­ning.

– Det är ju så man vill att det ska va­ra. Vi upp­rät­ta­de en öp­pen kon­sult­lin­je, men ing­en ring­de, sä­ger han.

I en de­battar­ti­kel i Kom­mu­nal­ar­be­ta­ren

kri­ti­se­rar han struk­tu­ren för vår­den i re­gi­o­nen, med vård­val och oli­ka vård­gi­va­re. Den ena vet in­te vet vad den and­ra gör, me­nar han.

– Vi tyck­te det var kons­tigt att ing­en hör­de av sig. Vi ha­de kun­nat för­skri­va syr­gas och ta till bo­en­de­na, sä­ger Jonas Lind­berg.

Upp­ma­nats vår­da själ­va Äldre­bo­en­den som i van­li­ga fall tar per­so­ner som bli­vit sju­ka till sjuk­hus, har nu un­der pan­de­min upp­ma­nats att själ­va vår­da dem.

Det har se­dan rap­por­te­rats om att äld­re som in­sjuk­nat i co­vid-19 or­di­ne­rats pal­li­a­tiv vård ut­an att lä­ka­re un­der­sökt dem på plats.

– Det är emot re­gel­ver­ket. Det me­di­cins­ka stö­det till äldre­omsor­gen är över­hu­vud­ta­get be­dröv­ligt, sä­ger Lind­berg.

I skri­van­de stund har 2 403 per­so­ner med co­vid-19 av­li­dit i lä­net. Av dem har 1 017 per­so­ner in­sjuk­nat på sär­skil­da bo­en­den för äld­re, Sä­bo.

Jonas Lind­berg (V).

Två ut­red­ning­ar på­går

Nu ska lä­ka­rin­sat­ser­na vid äldre­bo­en­de­na ut­re­das. En­ligt re­gi­onrå­det El­la Boh­lin (KD) på­går två ut­red­ning­ar. Den ena grans­kar di­a­gno­ser och åt­gär­der, den and­ra jour­na­ler från av­lid­na för att se om rätt be­döm­ning­ar gjorts.

Kan miss­be­döm­ning­ar ha gjorts när det gäl­ler pal­li­a­tiv vård?

– Det får ut­red­ning­en vi­sa. Det är all­tid lä­ka­re och per­so­nal som gör be­döm­ning­ar­na. Vi tol­ka­de So­ci­al­sty­rel­sens re­kom­men­da­tio­ner om att be­grän­sa kon­tak­ter­na till att även gäl­la lä­ka­re, sä­ger El­la Boh­lin.

Vi upp­rät­ta­de en öp­pen kon­sult­lin­je, men ing­en ring­de.

TOG IN­TE HJÄLP. FOTO: MOSTPHOTOS

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.