Beslut: Fa­mil­jer sätts i co­vid-ka­ran­tän

”En ef­fek­tiv smitt­skydds­åt­gärd”

Mitt i Solna - - NYHETER · STOCKHOLM - Ingrid Jo­hans­son ingrid.jo­hans­son@mit­ti.se

Nu in­för Smitt­skydd Stock­holm he­mi­so­le­ring för hus­håll där nå­gon är sjuk i co­vid-19. Vux­na mås­te stan­na hemma från job­bet, men barn kan fort­sät­ta gå i sko­la och för­sko­la.

Från och med den här vec­kan gäl­ler he­mi­so­le­ring även för de som bor med co­vid-sju­ka per­so­ner. Det är nå­got som Folk­hälso­myn­dig­he­ten re­kom­men­de­rat en tid, och nu sät­ter Smitt­skydd Stock­holm ner fo­ten och in­för re­geln.

– Vi ser en fort­satt mar­kant ök­ning av smit­ta­de i lä­net och be­dö­mer he­mi­so­le­ring för de som bor el­ler har bott med en smit­tad per­son som en ef­fek­tiv smitt­skydds­åt­gärd i kom­bi­na­tion med fort­satt smitt­spår­ning och prov­tag­ning, sä­ger Maria Rotzén Öst­lund, till­för­ord­nad smitt­skyddslä­ka­re i Re­gi­on Stock­holm i ett press­med­de­lan­de.

Lä­ka­re in­for­me­rar

Smit­ta in­om hus­hål­let är en av de van­li­gas­te smitt­vä­gar­na.

– De som be­rörs av för­håll­nings­reg­ler­na kom­mer få in­for­ma­tion om det via vårt smitt­spår­nings­team el­ler av den smit­ta­de per­so­nens be­hand­lan­de lä­ka­re, sä­ger Maria Rotzén Öst­lund.

Barn un­dan­tas

Barn som går i för­sko­la, grund­sko­la el­ler gym­na­si­e­särsko­la kan fort­sät­ta att gå till sko­lan som van­ligt, un­der för­ut­sätt­ning att de är fris­ka. För­äld­rar ut­an sym­tom kan häm­ta och läm­na på sko­la och för­sko­la.

Men de ska i öv­rigt träf­fa så få per­so­ner som möj­ligt och av­stå från fri­tids­ak­ti­vi­te­ter. Barn be­hö­ver hel­ler in­te ta nå­got PCR-prov om de mår bra.

Smit­tan ökar

Un­der he­la vec­ka 40 kon­sta­te­ra­des to­talt 1253 per­so­ner va­ra smit­ta­de av co­vid-19 i Re­gi­on Stock­holm. Det är en ök­ning jäm­fört med vec­ka 39 med 923 fall.

Se­dan pan­de­mins bör­jan har 27161 fall av co­vid-19 kon­sta­te­rats. 2 408 per­so­ner har av­li­dit i sjuk­do­men.

Vi ser en fort­satt mar­kant ök­ning av smit­ta­de i lä­net.

De som be­rörs av för­håll­nings­reg­ler­na kom­mer få in­for­ma­tion om det via vårt smitt­spår­nings­team el­ler av den smit­ta­de per­so­nens be­hand­lan­de lä­ka­re.

FOTO: MOSTPHOTOS/MITT I

ISO­LE­RING. Re­strik­tio­nen in­ne­bär att om du bor i sam­ma hus­håll som nå­gon som bli­vit smit­tad mås­te du ock­så iso­le­ra dig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.