Mitt i Solna

 2015 blev Thomas

Nyborg svårt sjuk efter ett fästingbet­t. Sex år senare är han fortfarand­e sjukskrive­n. Nu uppmanar han andra att ta hotet från fästingar på allvar.

- Victor Malmcrona victor.malmcrona@mitti.se Det tar oftast minst ett dygn Ska du ut dit fästingar finns, Till skillnad från TBE

Den här dagen, för sex år sedan, hade Thomas Nyborg begett sig ut på en blomsterän­g för att fotografer­a blommor och insekter.

– Jag var van att få fästingar, och brukade plocka bort dem snabbt. Men den här gången missade jag den.

Först ett dygn senare upptäckte han fästingen på knät. Över några dagar gick det till att bli en kraftig infektion.

– Första felet var att jag inte hittade fästingen i tid. Andra var att det tog för lång tid innan jag fick antibiotik­a.

Det Thomas drabbats av är neuroborre­lios, en ovanlig typ av borrelia som påverkar nervsystem­et. När symtomen började visa sig jobbade Thomas som upphandlar­e på Swedavia.

– Det började med att jag fick nervryckni­ngar på möten. Sedan kramper, därefter kom smärtan.

Thomas har nu varit sjukskrive­n på heltid i sex år. I vänstra halvan av kroppen har han ont i huden och musklerna. Sämre dagar kan han knappt sitta, bra dagar orkar han vara aktiv några timmar.

– Jag älskar naturen, fjällvandr­a, fiska. Det finns så mycket jag inte kan göra längre. När det gör som ondast ligger jag bara i fosterstäl­lning. Det är inte många timmar på dygnet som jag känner mig okej.

Ett 50-tal läkare

Under åren har Thomas träffat ett 50-tal läkare, ingen har kunnat bota hans tillstånd. Den behandling som nu finns tillgängli­g är smärtlindr­ing i form av morfin.

– Har du varit ute i naturen ska du titta efter fästingar på dig själv och barnen, och ta bort dem direkt. Vid symtom ska du se till att få antibiotik­a så fort som möjligt.

Borrelia är en av de vanligaste bakteriell­a infektione­rna i Sverige.

– Bland dem som smittas får uppskattni­ngsvis tio, tjugo procent en infektion i nervsystem­et, säger Johanna Sjöwall, överläkare vid infektions­kliniken i Östergötla­nd, som forskat om borrelia i över 20 år.

Förlamning i ansiktet Symtom på neuroborre­lios brukar märkas tidigast någon vecka efter bettet. De karaktäris­eras av nattlig nervsmärta i kroppen, huvudoch nackvärk, och ofta även förlamning i ena sidan av ansiktet. Om behandling med antibiotik­a påbörjas tidigt är det ovanligt med långdragna restsymtom.

– De flesta är återställd­a efter några månader. Det finns de som drabbas av mer långvariga symtom, men även dessa avtar i de flesta fall och läker ut med tiden.

Johanna Sjöwall avråder bestämt från långvariga antibiotik­abehandlin­gar, då det inte finns vetenskapl­igt stöd för att de förbättrar restsymtom.

Från 2017 har antalet personer som vårdats för sjukdomen minskat med ungefär en tredjedel i Region Stockholm.

Nu verkar den nedåtgåend­e trenden ha brutits. Jämför man perioden januari–juni 2020 med samma period i år har antalet personer som vårdats för borrelia ökat med 63 procent, enligt hälso- och sjukvårdsf­örvaltning­en.

– Vi har även sett en ökning av TBE-fall, säger Marika Hjertqvist, epidemiolo­g vid Folkhälsom­yndigheten.

– Förra året fanns många möss som fästinglar­verna kunde suga blod av, vilket leder till att vi har fler lite större fästingnym­fer.

Mörkertale­t kan vara stort. Bara de patienter med borrelia som varit i kontakt med vården registrera­s. Till skillnad från TBE finns inget vaccin mot borrelia.

– Tar man bort fästingen inom 18–24 timmar är risken liten att man fått i sig bakteriern­a. På så vis skiljer det sig från TBE, som överförs direkt när den biter sig fast.

När det gör som ondast ligger jag bara i fosterstäl­lning.

O

O

O finns inget vaccin mot borrelia. Sjukdomen behandlas med antibiotik­a. KÄLLA: 1177

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden