Mitt i Solna

 · Abba har släppt ny musik – vilken är din favortilåt med gruppen?

FRÅGAN

- Postadress: Redaktions­chef: Tidningen: Telefon: Annonsförs­äljning: Affärsområ­deschef: Upplaga: Ansvarig utgivare: Tryck: Distributi­on: BZZZ BZZZ.

Ylva Winstedt, Duvbo, 62, administra­tör:

– The winner takes it all. Jag bara gillar den. Jag har lyssnat på den nya låten och tycker att den är bra.

Ida Mäkela Eriksson, 42, Spånga:

– The winner takes it all. Det känns som en vinnarlåt. Jag lyssnar inte så mycket på Abba men jag har lyssnat på deras nya låtar, de har Abba-feeling.

Sunna-Li Lindgren, Huddinge, 33, arbetscoac­h:

Christoffe­r Åsberg, 29, Blackeberg:

– Ingen aning, jag lyssnar inte på Abba. Det är inte min sorts musik. Jag lyssnar på allt möjligt, men inte sjuttio- och åttiotalar­e.

Glada bin välkomnar besökare till Hagalunds bigård.

Mitt i, Torshamnsg­atan 35, 164 40 Kista · 08-550 550 00 · Anna Bansell, anna.bansell@mitti.se · Joakim Fransson, joakim.fransson@mitti.se · Frida Brooke, frida.brooke@mitti.se · 08-550 552 50, annons@mitti.se · 42 846 ex · Bold Printing · Delas ut av SDR. Utebliven tidning, anmäl via Uteblivent­idning.nu · Ges ut av Solna Sundbyberg Tidnings AB med utgivnings­bevis nr 30752, Vi i Solna, marknadsfö­rs som Mitt i Solna, och är politiskt oberoende.

 ?? FOTO: LÄSARBILD ??
FOTO: LÄSARBILD
 ??  ?? – Jag har hört de vanliga, men jag kan typ inga låtar. Jag lyssnade inte på Abba när jag växte upp, men det är väl kul att de är igång.
– Jag har hört de vanliga, men jag kan typ inga låtar. Jag lyssnade inte på Abba när jag växte upp, men det är väl kul att de är igång.
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden