Mitt i Solna

Foliehatt? Jag tänker som jag alltid har gjort

Nödvändig maktkritik eller farlig konspirati­onsteori?

- Text & foto: Petter Beckman | petter.beckman@mitti.se

Tilliten skapas tvärtom när folk får diskutera fritt och vrida och vända på olika teorier. Det är när folk tystas ner som det blir farligt.

Han kämpar mot covid-vaccinerin­gen, som han menar styrs av en global elit som vill kontroller­a världen. ”Klassisk maktkritik”, tycker Andreas Sidkvist, Kärrtorp. ”Farligt för demokratin, men bra att diskutera”, menar MSB-forskare.

Andreas Sidkvist kommer cyklande till intervjun på en gammal, grön damcykel med rostig framskärm.

Han berättar att han gillar ekologisk odling, att han har demonstrer­at mot krig och rasism hela sitt vuxna liv och att han i mer än femton år har jobbat för klimatomst­ällning och hållbar utveckling.

– Jag tänker som jag alltid har gjort, att man måste se saker från flera håll. Nu tycker en del tidigare kollegor att jag har spårat och blivit galen. Men jag är beredd att offra min karriär, för det här är så viktigt, säger Andreas Sidkvist.

PR-konsulten från Kärrtorp, som i somras drog igång kampanjen ”Kavla ner” i protest mot covidvacci­neringen, har ändå inget emot att bli kallad konspirati­onsteoreti­ker.

– I Tyskland säger man ”Querdenker” om oss som tänker annorlunda, som är kritiska, pålästa och inte köper vad som helst. Det är ett bättre ord. Samtidigt är det ju en konspirati­on vi pratar om, säger han.

Han skickar över

en lång rad länkar och artiklar för att visa på sin grundtes: Att massvaccin­ationerna mot covid-19 varken är effektiva, nödvändiga eller säkra.

– Medborgarn­a utsätts för ett gigantiskt experiment där vi inte vet de långsiktig­a effekterna. Den linje jag tror på handlar om naturlig immunitet och riktat skydd mot riskgruppe­r, säger Sidkvist och hänvisar till ett stort, omstritt forskarupp­rop.

Att den linjen inte stöds av svenska och internatio­nella myndighete­r eller av en överväldig­ande majoritet av forskarvär­lden rubbar inte Andreas Sidkvists grundsyn. I stället stärker det hans misstanke att det ligger en annan, dold agenda bakom vaccinatio­nspolitike­n.

– Den massiva propaganda­n att alla ska vaccinera sig är högst troligt en del i de globala, ekonomiska eliternas strategi för att öka sin kontroll och få mer makt och pengar, säger han.

Andreas Sidkvist nämner

World Economic Forum, Bill & Melinda Gates stiftelse, läkemedels­industrin och WHO som centrala aktörer bakom maktplanen. Artificiel­l intelligen­s, bioteknik och digitala ID är viktiga pusselbita­r, enligt den här konspirati­onsteorin.

– Vaccinatio­nspassen kan vara första steget till en aldrig tidigare skådad global övervaknin­g. Enligt en sociologip­rofessor är vi på väg mot en totalitär polisstat. För mig är det här en klassisk maktkritik och ett försvar för mänskliga rättighete­r, säger han.

– Men vi som vill debattera det här tystas ner och kallas foliehatta­r.

Konspirati­onsteorier har fått ett kraftigt uppsving under covid-pandemin, konstatera­r professorn i idéhistori­a Andreas Önnerfors, som utrett frågan åt Myndighete­n för samhällssk­ydd och beredskap (MSB).

Sådana strömninga­r är ett hot mot demokratin på flera plan, menar han.

– När man ifrågasätt­er legitimite­ten i vetenskape­n och de politiska systemen ger det bränsle åt polariseri­ng, populistis­k mobiliseri­ng och i värsta fall till radikalise­ring och våldsamhet­er, som vi har sett i USA, säger Andreas Önnerfors.

Andreas Sidkvist tror

tvärtom:

– Man måste tillåta folk att tänka vad de vill. Försöker man stoppa det, då ökar man bara misstron. Tilliten skapas när folk får diskutera fritt och vrida och vända på olika teorier. Det är när man tystar ner alla som ifrågasätt­er massvaccin­eringen som det blir farligt, säger han.

Att en öppen diskussion är viktig håller Andreas Önnerfors med om.

– I den allmänna debatten är det självfalle­t fritt fram att tycka vad man vill. Ingen hindrar heller de här grupperna från att starta ett politiskt parti.

– Men om de kommer med anklagelse­r måste de kunna lägga fram bevis. Och om de ger sig in på den vetenskapl­iga planhalvan behöver de följa de vedertagna principern­a för vad som är kunskap. Då räcker det inte att bara stapla påståenden och teorier på varandra, säger Andreas Önnerfors.

 ??  ?? EGEN VÄG. ”För mig är det här en klassisk vänsterlin­je. Anti-kapitalist­isk maktkritik. Jag har samma åsikter som jag alltid har haft”, säger Andreas Sidkvist.
EGEN VÄG. ”För mig är det här en klassisk vänsterlin­je. Anti-kapitalist­isk maktkritik. Jag har samma åsikter som jag alltid har haft”, säger Andreas Sidkvist.
 ?? FOTO: TEA JAHREHORN ?? Andreas Önnerfors, professor i idéhistori­a.
FOTO: TEA JAHREHORN Andreas Önnerfors, professor i idéhistori­a.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden