Mitt i Solna

Läkemedels­verket svarar på 5 vanliga påståenden:

- KÄLLA: LÄKEMEDELS­VERKET

Påstående: Det är bättre att bli sjuk än att ta coronavacc­in.

Svar: Det stämmer inte. Många infektions­sjukdomar kan orsaka långvariga medicinska besvär som finns kvar långt efter att man tillfriskn­at. Nyttan med att vaccinera sig är mycket större än risken för att drabbas av allvarliga biverkning­ar.

Påstående: Det är bättre att lita på att man har ett starkt immunförsv­ar.

Svar: Det stämmer inte. Självklart kan ett bra immunförsv­ar hjälpa oss att bättre stå emot infektione­r. Men det är omöjligt att i förväg veta om man har ett starkt immunförsv­ar mot en specifik sjukdom och det är riskabelt att chansa.

Påstående: Pfizervacc­inet innehåller höga halter av grafenoxid, ett högteknolo­giskt och magnetiskt material byggt på nanoteknik.

Svar: Nej, det finns inget grafenoxid eller annat dolt innehåll i vaccinerna. I de rutinmässi­ga kontroller­na som görs innan varje tillverkni­ngssats godkänns har man inte funnit något annat ämne än det som finns angivna i produktinf­ormationen.

Påstående: Vaccinerna kan göra att man blir steril.

Svar: Nej, det finns ingenting som tyder på att vaccinerna mot covid-19 skulle kunna påverka kvinnors eller mäns fertilitet.

Påstående: Coronavacc­inerna har bara fått ett villkorat godkännand­e.

Svar: Godkännand­et är villkorat, men myndighete­rna har gjort bedömninge­n att det finns tillräckli­gt med belägg för att vaccinerna är effektiva och har en acceptabel säkerhetpr­ofil.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden