Mitt i Solna

 FRÅGAN · Följer du partiledar­debatterna på tv?

-

Kerstin Heldenius, 90:

– Ja, det brukar jag göra. Men det påverkar inte hur jag röstar. Jag tycker att det är bra ton, men en del käbbel.

Sandra Sternhoff, 28 och Ritza Pettersson, 55:

– Lite grann. Det har både varit bra och dåligt, ibland kan det kännas lite förvirrand­e i debatterna, säger Ritza och Sandra fyller i:

– Inte alls faktiskt, men jag ska väl börja läsa in mig på frågorna inför valet. Det känns som att alla tjafsar så då läser jag på själv i stället.

Reine Gustafsson, 59:

– Ja, det gör jag. Jag tycker mycket är valfläsk, samma vallöften upprepas av alla partier, det gör det svårt att som väljare ta ställning.

Stefan Mårtensson, 62:

– Ja det har jag, för att förstå vad de olika personerna har för åsikter och hur de ändrats. Samt se hur de levererar. De hjälper mig inte jättemycke­t, jag vet ännu inte vad jag ska rösta på utan det står mellan två partier.

 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden