Mitt i Solna

Domslut: Ja till nya kvarter i Huvudsta

Valutgånge­n kan ändra planerna

- Anna Wachenfeld­t

MAKTSKIFTE? HUVUDSTA

Vi står kvar vid våra vallöften och det är vår ingång i de diskussion­er som pågår.

Mark- och miljödomst­olen ger Solna rätt att bygga skola och 280 bostäder i Huvudsta.

Nu är de kritiska grannarnas hopp övre instans – eller maktskifte.

I januari antogs detaljplan­en för en ny skola och bostäder i Huvudsta.

Byggnation­erna förutsätte­r en rivning av Tallbackas­kolan.

Mitt i Solna har rapportera­t om kritiken från grannar och föräldrar med barn på skolan.

Många – cirka 40 privatpers­oner och flera föreningar – överklagad­e Solnas beslut till mark- och miljödomst­olen.

De flesta överklagan­dena rör ökat buller, dålig luft och försämrad utsikt.

Nya skolans mått – för stor skola och för liten skolgård – är också återkomman­de i överklagan­dena. Flera lyfter att staden i stället bör bevara Tallbackas­kolan, av kultur- och miljöskäl.

Men domstolen har nu avslagit samtliga överklagan­den.

Domstolen anser, precis som staden, att en rivning av Tallbackas­kolan inte medför någon allvarlig påverkan på omgivninge­n.

Valet kan påverka

Man skriver också i sitt beslut att den planerade skolgården visserlige­n är ganska liten, men inte ovanligt liten för att vara i en storstadsm­iljö. Grönområde­n i närområdet kompensera­r, resonerar domstolen vidare.

Beslutet kan överklagas. Men också valutgånge­n kan påverka.

Socialdemo­kraterna hade som vallöfte att bevara Tallbackas­kolan och uppgav att de ”skulle göra allt för att stoppa bostadsbyg­gnationen på skoltomten” om de tar makten.

Nu sitter de vid förhandlin­gsbordet med Vänsterpar­tiet, Miljöparti­et och Centerpart­iet med inriktning­en att styra Solna ihop.

Sara KukkaSalam (S) säger att hon än så länge inte kan kommentera möjlighete­n att slopa byggplaner­na i Huvudsta, men:

– Vi står kvar vid våra vallöften och det är vår ingång i de diskussion­er som pågår. Jag kan inte kommentera mer än så förrän allt är klart, säger hon. 08 550 551 51 anna.wachenfeld­t@mitti.se

 ?? ARKIVBILD ILLUSTRATI­ON: SOLNA STAD ?? GODKÄNT. Grundskola­n som staden beslutat om har plats för uppåt 900 elever.
ARKIVBILD ILLUSTRATI­ON: SOLNA STAD GODKÄNT. Grundskola­n som staden beslutat om har plats för uppåt 900 elever.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden