Mitt i Solna

Skolinspek­tionen hotar skola med en halv miljon i vite

För lite undervisni­ng, rättsosäkr­a betyg och elever som är lediga i veckor

- Anna Wachenfeld­t anna.wachenfeld­t@mitti.se 08-550 551 51

bristerna de hittat på Thoren business school i Solna utgör ett allvarligt missförhål­lande. Skolan tillbakavi­sar delvis kritiken. INGENTING

Om det finns brister tycker vi att det är viktigt att åtgärda dessa.

Skolinspek­tionen anser att

Enligt Skolinspek­tionen, som gjorde tillsyn på skolan i juni, är bristerna på Thoren business school så pass allvarliga att de försämrar elevernas förutsättn­ingar att klara målen.

I flera kurser, som svenska, engelska och historia, behandlas inte viktiga delar som Skolverket kräver ska ingå.

Inspektion­en skriver vidare att elever heller inte får tillräckli­gt mycket undervisni­ngstid. I vissa kurser, som svenska och engelska, bara hälften så många timmar som de har rätt till, drygt 40 timmar istället för 80.

Inga lektioner på en månad

Ett skäl som anförs av lärare är att de arbetar utifrån ”case”, ämnesöverg­ripande undervisni­ng och inte följer ämnesplane­rna. Ett upplägg som många lärare tycker funkar dåligt, i synnerhet för elever som behöver extra stöd.

Lärare berättar i intervjuer med Skolinspek­tionen hur de kämpar med att få struktur och att de anordnar prov ”i smyg” för att förbättra elevernas chanser att klara sig.

Lärare vittnar om låg närvaro och rättsosäke­r betygssätt­ning. En lärare säger att hen uppmanats att sätta betyg i en kurs utan att ens ha undervisat i den.

Under perioder, som på skolan fungerar som uppsamling­sveckor för elever med restuppgif­ter, uppges att knappt någon ordinarie undervisni­ng bedrivs.

”Det finns elever som under fyra veckors tid inte haft något att göra eller har några inbokade lektioner”, skriver Skolinspek­tionen.

Rektorn ger annan bild

Mitt i Solna har sökt rektorn Inan Senturk som valt att svara via mejl:

”Just nu fokuserar vi på att utreda den informatio­nen som vi har fått ta del av. Om det finns brister tycker vi att det är viktigt att åtgärda dessa. Vi arbetar ständigt med att utveckla och kvalitetss­äkra vår verksamhet, därför är de brister som SI påtalat redan åtgärdade eller i vart fall under förbättrin­gsåtgärd”.

Hon betonar att eleverna, tvärtom vad Skolinspek­tionen anfört, fått sin garanterad­e undervisni­ngstid av behöriga lärare.

Hon har inte återkommit när Mitt i ställt följdfrågo­r, men i ett yttrande som Mitt i tagit del av förklaras en del av lärarnas kritik med att de varit upprörda på rektorn och därför gett ”missvisand­e eller vinklade svar” under tillsynen.

22 elever per lärare

Skolinspek­tionen anser att skolan måste förbättra sig på åtta punkter och redovisa det senast i januari 2021.

Annars måste Thorengrup­pen böta 500 000 kronor.

I beslutet påpekas också att lärartäthe­ten på skolan är låg – 22,1 elever per lärare att jämföra med rikssnitte­t på 12,3 – och att ”lärarresur­sen måste säkerställ­as”.

 ?? FOTO: CLAUDIO BRITOS ?? GYMNASIESK­OLA. Thoren Business School startade i Solna 2019 och har 417 elever.
FOTO: CLAUDIO BRITOS GYMNASIESK­OLA. Thoren Business School startade i Solna 2019 och har 417 elever.
 ?? ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden