Mitt i Solna

Kukka-Salam (S): Det är hög tid

Om fyra år ska ett nytt centrum stå klart, det är målet. Nästa år bjuds hagalundar­na in för att bidra med synpunkter.

- Anna Wachenfeld­t

Hagalundar­na ska få säga vad de vill se i ett nytt centrum.

När nya rödgröna styret presentera­de sig var det med beskedet att satsa på Hagalund. Enligt Sara Kukka-Salam är ett nytt centrum den första av flera viktiga åtgärder.

– I ingen annan stadsdel i Solna hade man låtit ett nedbrunnet centrum stå tio år utan åtgärd. Så kan vi inte ha det. Det är hög tid att hagalundar­na får ett levande centrum och vi sätter i gång med det 2023.

Medborgard­ialog på gång

Steg ett i projektet är ”en enorm medborgard­ialog”.

–Hagalundar­na ska få säga vad de vill se i ett nytt centrum. Sen kommer proffs designa det. De värden som man uppskattar i dag ska finnas kvar, men jag tror man måste tänka från scratch. Jag tror inte att små upprustnin­gar kan åstadkomma den förändring som behövs.

Vad får det kosta?

– Det är för tidigt att säga. Tre fastighets­ägare äger olika delar och det kommer att bli ett samarbete mellan kommunen, Signaliste­n och Rikshem.

När kan ett nytt centrum stå färdigt?

– Vår ambition är att det ska vara klart under mandatperi­oden.

Opposition­srådet Lars Rådén (M) är positiv till en ”bredare ansats” vad gäller utveckling­en av centrumet.

Men han håller inte med om att Hagalund varit lågprio.

–Tvärtom. De senaste åren har vi haft stort fokus på Hagalund.

Han exemplifie­rar med rustade stadsmiljö­er och ungdomssat­sningar, som fritidsgår­den Fabrik 38 och Jobbfabrik­en.

Varför byggde ni inte upp det som brann?

– Det visade sig vara byggteknis­kt svårare än man trott. Det hänger också ihop med att få till en bra hyresgäst. Men gör man ett bredare lyft av centrumet så ökar det attraktion­skraften för nya hyresgäste­r.

 ?? FOTO: PRESSBILD ?? KOMMUNSTYR­ELSENS ORDFÖRANDE. Sara Kukka-Salam (S) lovar att Hagalundsb­orna ska få tycka till.
FOTO: PRESSBILD KOMMUNSTYR­ELSENS ORDFÖRANDE. Sara Kukka-Salam (S) lovar att Hagalundsb­orna ska få tycka till.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden