Dags för lö­par­fest – är gra­tis för al­la

Mitt i Spånga - - NYHETER · VÄSTERORT - An­na Wet­ter­gård

Ki­sta­lop­pet är en unik lö­par­fest på fle­ra sätt. Till ex­em­pel är det ett lopp som bå­de går ge­nom Kis­ta gal­le­ria och över Jär­va­fäl­tet. Dess­utom är det helt gra­tis att va­ra med.

Ki­sta­lop­pet fi­rar den 21 sep­tem­ber i år ti­o­år­sju­bi­le­um. Lop­pets två grun­da­re – som fort­fa­ran­de är med och ar­ran­ge­rar var­je lopp – he­ter Van­dad As­sa­di och John La­sel­le.

– Vi star­ta­de lop­pet av två an­led­ning­ar. Dels hand­lar det om att va­ra en ka­ta­ly­sa­tor för bätt­re folk­häl­sa. Och dels hand­lar det om att vi­sa upp de här om­rå­de­na och ge en po­si­tiv bild av dem. Vi är bå­da upp­väx­ta i Kis­ta och brin­ner för om­rå­det, be­rät­tar John La­sel­le.

Fo­kus på unga

I år räk­nar de med att slå re­kord i an­tal lö­pa­re. Hit­tills är 3 200 per­so­ner an­mäl­da, varav hälf­ten är barn och ung­do­mar.

– Al­la är väl­kom­na att springa, men vi har ett sär­skilt fo­kus på barn och ung­do­mar, sä­ger John La­sel­le.

In­nan lop­pet åker ar­ran­gö­rer­na ut till låg- och mel­lan­sta­di­e­klas­ser i he­la Jär­va­om­rå­det och be­rät­tar om lop­pet. De de­lar ut an­mäl­nings­blan­ket­ter och upp­ma­nar bar­nen att del­ta.

– Vi tror att ett per­son­ligt be­sök är det bäs­ta sät­tet att loc­ka del­ta­ga­re, sä­ger John La­sel­le.

Gra­tis för al­la

Lop­pet har all­tid va­rit gra­tis för barn och ung­do­mar, men se­dan för­ra året är det gra­tis för al­la del­ta­ga­re.

– Vi eli­mi­ne­rar helt den eko­no­mis­ka trös­keln för att del­ta, och det är vi stol­ta över. Vi för­li­tar oss helt på stöd från nä­rings­li­vet och från stads­dels­för­valt­ning­en, sä­ger Van­dad As­sa­di och fort­sät­ter:

– Vi har gått i brä­schen och på­ver­kat hur and­ra ar­be­tar. En an­nan stor ak­tör gick ny­li­gen ut och gjor­de sam­ma sak. Den ty­pen av struk­tu­rell på­ver­kan är otro­ligt vik­tig.

Lop­pet är upp­de­lat i fle­ra klas­ser, men ge­men­samt för näs­tan al­la är att de går ge­nom Kis­ta gal­le­ria.

– Det bru­kar va­ra häf­tig stäm­ning in­ne i gal­le­ri­an, sä­ger John La­sel­le.

Se­dan går lop­pet ge­nom oli­ka de­lar av Jär­va­om­rå­det och över Jär­va­fäl­tet.

– Det är stor va­ri­a­tion på löp­ning­en. Det är så vac­kert på Jär­va­fäl­tet; det ger en har­mo­nisk käns­la. Och se­dan är det de­len med att springa över tor­gen; jag äls­kar den de­len av lop­pet, sä­ger Van­dad As­sa­di.

Hund­ra­tals vo­lon­tä­rer

Det är en stor ap­pa­rat att ord­na lop­pet, men nu bör­jar grup­pen få in va­nan.

– Sä­ker­he­ten ska ses till in­ne i gal­le­ri­an och det är myc­ket folk i rö­rel­se på ga­tor och torg. Vi har 150 - 200 vo­lon­tä­rer som hjäl­per oss, sä­ger John La­sel­le.

– Men det är det värt. Re­spon­sen är så him­la fan­tas­tisk. Bå­de att va­ra på plats och se al­la fa­mil­jer och barn. Och så ef­teråt, när folk hör av sig och be­rät­tar att de tyck­te att det var ett fint ar­range­mang, av­slu­tar Van­dad As­sa­di.

FO­TO: AN­NA WET­TER­GÅRD

ARRANGÖRER. Van­dad As­sa­di (t v) och John La­sel­le sä­ger att Ki­sta­lop­pet in­te ba­ra är en folk­fest ut­an ock­så en se­ri­ös lö­par­täv­ling, som var­je år loc­kar någ­ra av Sve­ri­ges främs­ta elit­lö­pa­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.