Vi ska för­änd­ra den här stan!

Det här är ett ex­pe­ri­ment. Vi tän­ker mins­ka vi- och dom-upp­del­ning­en in­om Stor­stock­holm. Vi har bör­jat med någ­ra enk­la idéer. Det kan växa och bli myc­ket stör­re. Vi vill att du är med och pra­tar.

Mitt i Spånga - - #ETT STHLM · DAGS FÖR NÅGOT NYTT -

Stu­re­plan en mån­dag i au­gusti ef­ter kon­tors­tid. Ko­sty­mer. Svalt bub­bel på ute­ser­ve­ring­ar­na. Lei­la Ab­di Is­haq från Skär­hol­men, en svensk-so­ma­lisk tre­barns­mam­ma i sjal, går runt med en mik­ro­fon i han­den.

”Hej! Tyc­ker du att stan är upp­de­lad? Hur tän­ker du kring det?”

Ovän­tat många vill pra­ta.

– Jag väl­jer per­so­ner som jag är li­te rädd för, som jag kanske har för­do­mar om, som jag tror in­te gil­lar mig, sä­ger Lei­la.

Sam­ta­len blir näs­tan all­tid öpp­na, ny­fik­na och ge­ne­rö­sa.

Kanske finns en upp­dämd läng­tan i den här po­la­ri­se­ra­de sta­den att det ska hän­da nå­got nytt. Att nå­gon ska sträc­ka fram en mik­ro­fon över vi- och dom­grän­sen och fö­re­slå: Ska vi pra­ta?

#EttSthlm är en so­ci­al in­no­va­tion. Det är vi fy­ra, Lei­la, Li­za, Christi­na och Pet­ter, som drar igång det. Vi vill för­änd­ra den här stan. Gö­ra det en­kelt och kul att pra­ta med folk ut­an­för den eg­na bubb­lan. Nu kom­mer testet.

Följ oss på Youtu­be

För någ­ra vec­kor se­dan bör­ja­de vi ex­pe­ri­men­te­ra ute på ga­tor och torg. Idag tryc­ker vi på pub­li­ce­ra-knap­pen. Det är nu vi får se om vi trott rätt: att det finns fler som trött­nat på det svart­vi­ta sam­talskli­ma­tet, som vill tes­ta nya sätt att pra­ta.

”Lei­la på stan” har bli­vit en se­rie vi­de­oklipp som vi bör­jar spri­da på youtu­be och so­ci­a­la me­di­er.

Vi åker ock­så runt med ett par gam­la tun­nel­ba­ne­sä­ten som vi lå­nat av MTR (tu­sen tack!) och stäl­ler upp på Kar­la­plan, i Al­vik och i Kis­ta – och bju­der in främ­ling­ar att sät­ta sig ner och tes­ta si­na åsik­ter med hjälp av skyl­tar på pin­nar. Hur det fun­kar? Kol­la på youtu­be!

Vi har bör­jat med någ­ra enk­la idéer. Vi tror att det kan växa. Häng på. Hjälp till. Vi är rätt många som vill ha ett ro­li­ga­re, mer sam­man­hål­let Stock­holm.

FO­TO: PET­TER BECKMAN

STELT? Nej­då. Per Fors­ström, Ös­ter­malm och Mu­ham­met To­zak, Al­by tes­ta­de vår nya sam­tals­form på Kar­la­plan. Se vad som hän­de på Youtu­be.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.