Skön­hets­rå­det ger bak­läxa till sta­den

KRI­TIK. ”Hål­ler in­te den ni­vå som Spånga för­tjä­nar”

SpångaDirekt - - SIDAN 1 - 073-600 54 96 stel­la.papapanagi­[email protected]­rekt­press.se

Ett av hu­sen i Spång­as nya cen­tum­kvar­ter är tänkt att bli 15 vå­ning­ar högt, nå­got som in­te fal­ler sta­dens skön­hets­råd i sma­ken. ”Gör om, gör rätt”, är kon­ten­tan av de­ras re­missvar.

Det är kol­lek­tiv­tra­fik­nä­ra och Spånga som cent­rum tål att ut­veck­las.

För­sla­get för Spång­as nya cent­rum­kvar­ter är nu ute på sam­råd. Stock­holms skön­hets­råd är in­te nå­digt i sitt re­misssvar: ”Gör om gör rätt”, är bud­ska­pet.

Just nu på­går sam­rå­det för det nya kvar­te­ret som pla­ne­ras mitt emot Spånga sta­tion. Där det idag finns en par­ke­ring vill bo­la­get SSM byg­ga 165 bo­stads­rät­ter. Ena hör­net fö­reslås bli ett 15 vå­ning­ar högt hus, nå­got som lett till stark kri­tik från många Spång­a­bor.

Sam­råds­ti­den sträc­ker sig till den 12 no­vem­ber men fle­ra re­missvar har re­dan skic­kats in till stads­bygg­nads­kon­to­ret.

Ett av dem kom­mer från

Skön­hets­rå­det, som har till upp­gift att tyc­ka till om nya byg­gen.

Det nya cent­rum­kvar­te­ret fal­ler in­te rå­det i sma­ken, som där­för av­styr­ker för­sla­get.

Rätt plats

Men man ser gär­na bo­stä­der på plat­sen.

– Det är en jät­te­bra plats att byg­ga på. Det är kol­lek­tiv­tra­fik­nä­ra och Spånga cent­rum som hel­het tål att ut­veck­las, sä­ger Hen­rik Nerlund, ar­ki­tek­tur­histo­ri­ker och sek­re­te­ra­re i Skön­hets­rå­det.

Pro­ble­met med det nu­va­ran­de för­sla­get är att det in­te pas­sar in, me­nar han.

– Spånga har en an­norlun­da histo­ria än många and­ra för­or­ter. Det var ett järn­vägs­sam­häl­le från bör­jan med ett stads­kär­ne­lik­nan­de cent­rum, pre­cis som till ex­em­pel Sund­by­berg. Här finns en ska­la, ett ga­tu­nät och äld­re bygg­na­der som man bor­de ut­gå ifrån när man pla­ne­rar nytt, sä­ger Hen­rik Nerlund.

Tar ing­en hän­syn

I re­missva­ret skri­ver Skön­hets­rå­det att för­sla­get är ett ex­em­pel på en ”to­tal brist på hän­syn gente­mot Spång­as sär­drag” och rå­det vill där­för se ett omtag där man ”ut­veck­lar små­ska­lig­he­ten”.

Fram­för allt tyc­ker Hen­rik Nerlund att sta­den bor­de ta ett hel­hets­grepp om he­la cen­tra­la Spånga.

– I bland an­nat Ham­mar­by­höj­den och Skarpnäck har sta­den ta­git fram pro­gram, det är märk­ligt att man in­te gör det här. Ef­tersom det är så myc­ket som hän­der, i cent­rum och med Broms­tens­sta­den, så bor­de Spånga få en över­gri­pan­de plan, sä­ger han och fort­sät­ter:

–Ge­nom en stör­re plan kan man sä­kert hit­ta fler plat­ser att byg­ga på centralt i Spånga i stäl­let för att maxa ut på en en­da plats.

Fler vill se hel­het

Ett hel­hets­grepp har även ef­ter­frå­gats länge av Spång­as för­e­nings­liv.

Un­der nät­ver­ket För Spång­as fram­tids flagg skic­ka­des i för­ra vec­kan en skri­vel­se med det upp­ma­ning­en till bå­de Läns­sty­rel­sen och fle­ra in­stan­ser i Stock­holms stad, bland an­nat stads­bygg­nads­nämn­den.

Men det är in­te ak­tu­ellt, en­ligt stads­bygg­nads­bor­gar­råd Joakim Lars­son (M):

–Att ha en hel­hets­syn in­går i stads­bygg­nads­kon­to­rets upp­drag. Ett pro­gram tas fram när det finns be­hov av att lö­sa fle­ra frå­gor i ett sam­man­hang, ex­em­pel­vis gäl­lan­de tra­fik, kul­turmil­jö el­ler mil­jö. Det är in­te ak­tu­ellt för Spånga just nu, häl­sar han i ett mail via sin pressek­re­te­ra­re.

Skön­hets­rå­dets Hen­rik Nerlund tyc­ker ock­så att det nya cent­rum­kvar­te­ret bör gö­ras snyg­ga­re än det nu­va­ran­de för­sla­get.

– Ge­stalt­ning­en gör väl­digt få män­ni­skor gla­da, den hål­ler in­te den ni­vå som Spånga för­tjä­nar. Man bor­de hö­ja am­bi­tio­nen och i stäl­let för hög­hus sat­sa på bygg­na­der som li­rar med om­giv­ning­en. Ett mel­lan­ting mel­lan de två åttavå­ning­ars­hu­sen från 1960-ta­let och den lå­ga 1920-tals­be­byg­gel­sen, runt 5–6 vå­ning­ar, sä­ger Hen­rik Nerlund.

Stel­la Papapanagi­otou

FO­TO: ARKITEMA ARKITEKTER

Så­här ser för­sla­get ut idag. ”Man bor­de hö­ja am­bi­tio­nen”, sä­ger Hen­rik Nerlund.

FO­TO: AN­NA RÖNNQVIST

IN­TE GLAD. ”Ge­stalt­ning­en av det nya kvar­te­ret gör väl­digt få män­ni­skor gla­da”, sä­ger Skön­hets­rå­dets sek­re­te­ra­re Hen­rik Nerlund.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.