Sko­lan som tra­var på

HÄSTTOKIGA. ”Trav är som att kom­ma in i en an­nan värld” Vid Sol­val­la lig­ger en sko­la som in­te rik­tigt är som and­ra gym­na­si­um. Där hål­ler Sol­val­la trav­sko­la till, och i stal­let lär sig ele­ver­na häst­te­o­ri och häst­sköt­sel – med dröm­men om att bli näs­ta ge­ner

SpångaDirekt - - SIDAN 1 - victor.malmcro­[email protected]­rekt­press.se

Vi häl­sa­de på i Sol­val­las trav­sko­la där fram­ti­dens elit­kus­kar går i gym­na­si­et.

Den förs­ta fros­ten har nyss lagt sig över Sol­val­la. Från ett stall, ett sten­kast från täv­lings­ba­nan, lju­der en hög­ta­la­re. Mic­ke Rick­fors sjung­er att han ska kö­pa ving­ar för peng­ar­na, sam­ti­digt som Erik Mal­mqvist, 16, fix­ar med en sul­ky, allt­så den sor­tens vagn som spänns bakom en trav­häst.

Erik lä­ser förs­ta året på Sol­val­las trav­gym­na­si­um. Sko­lan är ett sam­ar­be­te med Spånga gym­na­si­um, och en dag i vec­kan är Erik och and­ra första­ring­a­re från sko­lan på Sol­val­la där de lä­ser hästäm­nen.

–Jag var nio när jag red förs­ta gång­en, på min sys­ters got­lands­russ. Det var från min sys­ter jag fick häst­in­tres­set. Trav är in­tres­sant ef­tersom att det är som att kom­ma in i en an­nan värld än rid­ning­en, sä­ger han.

Med ho­nom på Sol­val­la idag är klass­kom­pi­sen Jo­se­fin Hu­berts­son, 16. Hen­nes tra­vin­tres­se bör­ja­de ock­så med van­lig rid­ning.

–Det bör­ja­de med rid­sko­la, men mam­mas mor­bror ha­de trav­häs­tar. Så jag bör­ja­de hål­la på med dem, sä­ger hon.

Att kö­ra häst

Se­dan dess är det trav som gäl­ler för Jo­se­fin. I dag har de fix­at i stal­let och haft te­o­ri, men nu bör­jar det dra ihop sig för att – som det he­ter – kö­ra häst.

Oav­sett vä­der är de ute och kör häst, även om det är tju­go mi­nus­gra­der, sä­ger lä­ra­ren Li­na Jo­hans­son, som är med i stal­let när tre svens­ka varm­blod se­las.

–Ele­ver­na bru­kar bör­ja med att kö­ra pon­ny, men vi för­sö­ker få upp dem på en stor häst gans­ka snabbt, be­ro­en­de på vad de kan se­dan ti­di­ga­re, sä­ger Li­na.

Av ele­ver­na på sko­lan är det sex styc­ken som med sko­lans häs­tar kör lopp och täv­lar i trav.

Fram­tids­yr­ke

Om det blir någ­ra pris­peng­ar går de till­ba­ka in i skol­verk­sam­he­ten, till ve­te­ri­när­kost­na­der el­ler om en ny häst ska kö­pas.

– Vi får peng­ar så länge vi tjä­nar peng­ar. Al­la i ett lopp får in­te nå­got, van­ligt­vis är det ba­ra de som pla­ce­rar sig på förs­ta- till åt­ton­de­plats, sä­ger Li­na.

Den med mest täv­lingser­fa­ren­het är sko­lans varm­blod Di­gi­tal Sto­ry, som un­der sin kar­riär ta­git hem 80 000 kro­nor.

Hur vet man att en häst är en bra trav­häst?

– Det mär­ker man gans­ka snabbt, när de är ung­häs­tar, sä­ger Li­na.

– Vin­nar­skal­le, det mås­te de ha för att kom­ma et­ta, sä­ger Erik.

Pre­cis som i en van­lig gym­na­sie­sko­la tar trav­sko­lans ele­ver stu­den­ten ef­ter tre år. Då lig­ger häst­värl­den för de­ras föt­ter, an­ting­en som trav­kus­kar, häst­skö­ta­re, el­ler egent­li­gen vad som helst som rör häs­tar. Jo­se­fin vet vad hon vill gö­ra sen, hon vill täv­la. Erik har in­te be­stämt sig än.

– Men ba­ra ge­nom att va­ra runt häs­tar kom­mer jag få nå­gon idé, sä­ger han.

Så var varm­blo­den se­la­de, och Erik och Jo­se­fin hop­par upp i varsin sul­ky.

Nu fort­sät­ter vad som för dem är en van­lig skol­dag, och näs­ta ge­ne­ra­tions trav­mäs­ta­re rul­lar ut ur stal­let och in på Sol­val­las trav­ba­na.

Victor Malmcro­na

Det bör­ja­de med rid­sko­la, men mam­mas mor­bror ha­de trav­häs­tar. Jag bör­ja­de hål­la på med dem.

FO­TO: MIKAEL ANDERSSON

FO­TO: MIKAEL ANDERSSON

HÄSTKILLE. Erik Mal­mqvist går förs­ta året på trav­gym­na­si­et och har lek­tio­ner på Sol­val­la trav­ba­na, där han tar hand om och kör trav­sko­le­häs­tar­na.

ING­ET DÅ­LIGT VÄ­DER … Oav­sett vä­der så är ele­ver­na ute och kör häst, om tem­pe­ra­tu­ren så skul­le fal­la till mi­nus 20.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.