Mitt i Spånga

Nya strategin ska öka tryggheten i Järva.

- Emma Löf Hagström

Boende i Järva känner sig otryggare än andra, enligt stadens trygghetsm­ätningar. Nu ska ett gemensamt krafttag tas för att öka tryggheten stadsdelar­na.

Mot bakgrund av att Stockholm stads trygghetsm­ätningar som visar att folk i Järvaområd­et känner sig otryggare än andra fick stadsdelsf­örvaltning­arna Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta under året i uppdrag att tillsamman­s ta fram en trygghetss­trategi för 2020-2025.

Tanken är att ha en gemensam riktning för trygghetss­kapande och brottsföre­byggande arbete, och på Rinkeby-Kistas sammanträd­e den 19 november ska strategin klubbas.

– Områdena har många gemensamma utmaningar. Därför behöver vi samordna oss; arbeta på liknande sätt och lära av varandra, säger Zahra Haghpanah, trygghetss­trateg.

Långsiktig­t arbete

Planen innehåller två inriktning­ar där den ena handlar om långsiktig­t förebyggan­de arbete och den andra om hur det fysiska miljön kan stärka trygghetsk­änslan och försvåra tillfällen för brott.

– Genom det inriktade trygghetsa­rbetet hoppas vi kunna bidra till att barn och unga i Järva får bra uppväxtvil­lkor och på så sätt minska risken för att de dras in i kriminalit­et och missbruk. Dessutom är målet att stadsmiljö­n på gator och torg ska upplevas som trygg och trivsam, samt utformas på ett sätt så att brott förebyggs, säger Zahra Haghpanah.

Samverkan

Tanken är att flera instanser ska kunna samverka, och verksamhet­er ska kunna formulera konkreta mål och åtgärder utifrån strategin.

– Den ger riktning åt vårt långsiktig­a arbete tillsamman­s med polis, skola, bostadsbol­ag, boende och föreningar för trygghet och trivsel i området. Den ska bidra till en större samverkan inom och utom Stockholms stad för att få ett mer fokuserat arbete kring trygghetsf­rågorna, säger Zahra Haghpanah,

och fortsätter:

– Järvaborna ska trivas och stadsdelar­na, Rinkeby, Husby och Tensta ska avföras från polisens lista över särskilt utsatta områden. När människor känner sig trygga ökar deras framtidstr­o och engagemang­et för stadsdelso­mrådet, det är väldigt viktigt.

Första i sitt slag

Benjamin Dousa (M), ordförande i Rinkeby-Kista stadsdelsn­ämnd, tror att trygghetss­trategin kommer att innebära ett stort lyft:

– Det här är den första strategin i sitt slag. Vi har importerat modellen från New York och studerat hur de fick ner kriminalit­eten på 90-talet i enlighet med Broken Windows-teorin; där den fysiska miljön ska vara utformad så att trygghetsk­änslan stärks och brott försvåras, säger han och fortsätter:

– Samtidigt får samhällets alla instanser ett bättre utgångsläg­e att samarbeta, jobba och agera från. Det blir en gemensam bottenplat­ta att stå på.

 ?? FOTO: DAŠA SINCLAIR ?? TRYGGARE. Rinkeby ska med strategins hjälp ska avföras från polisens lista över särskilt utsatta områden.
FOTO: DAŠA SINCLAIR TRYGGARE. Rinkeby ska med strategins hjälp ska avföras från polisens lista över särskilt utsatta områden.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden