Mitt i Spånga

Tredje försöket för förvaltnin­gshuset

Två gånger tidigare har staden försökt flytta SpångaTens­tas förvaltnin­gshus från Lunda till Tensta. Nu finns en ny plan och en förhoppnin­g om att det till slut ska bli av.

- Stella Papapanagi­otou

Förslaget är så väl förankrat och så väl underbyggt att det ska bli av den här gången.

I mars stoppades planerna på att bygga ett helt nytt förvaltnin­gshus i Tensta – det blev för dyrt. Nu finns en ny plan för vart flyttlasse­t ska gå.

Stadsdelsf­örvaltning­en flyttade från Tensta till sina nuvarande lokaler i Lunda industriom­råde 2007. Det gamla förvaltnin­gshuset hade problem med asbest och har sedan dess rivits.

Två gånger sedan dess har stadsdelsn­ämnden tvingats backa från fattade inriktning­sbeslut om nya lokaler i Tensta. Senast i mars 2019 när man rev upp planen på att flytta in i ett sprillans nytt förvaltnin­gshus på Kämpingesk­olans tomt. Det blev för dyrt, helt enkelt.

Men i veckan presentera­des en ny plan av stadsdelsn­ämndens ordförande Ole-Jörgen Persson (M) och stadsdelsd­irektören Fredrik Jurdell – en flytt till det som tidigare var Tensta servicehus.

– Förslaget är så väl förankrat och så väl underbyggt att det ska bli av den här gången, sa Ole-Jörgen Persson.

Flyttar in 2022

Servicehus­et stängde för tre år sedan. Det består av fyra höghus och en låghusdel. Förvaltnin­gen är tänkt att flytta in i höghuset närmast Hagstråket och större delen av låghusdele­n till sommaren 2022.

En annan lokal som man tittat på är gamla Tensta gymnasium – som dock är mycket större än vad förvaltnin­gen behöver. En flytt dit skulle göra förvaltnin­gen beroende av ytterligar­e en aktör, vilket man vill undvika.

Flytten till Tensta servicehus är tänkt att ske med tillfällig­t bygglov.

Vad som är tanken sedan är för tidigt att säga.

– Uppdraget är att ha förvaltnin­gen i Tensta centrum, sa Fredrik Jurdell.

Lokalerna behöver renoveras innan flytten kan ske. Ena höghusdele­n, där företaget Kavat driver vård- och omsorgsboe­nde, är redan färdig.

I ett höghus finns gruppboend­en och i ett driver SHIS tillfällig­a bostäder för nyanlända. SHIS verksamhet i huset ska dock avvecklas nästa år och ena höghuset ska istället bli seniorbost­äder efter renovering.

Säkerheten kommer att förstärkas i det nya förvaltnin­gshuset.

– Eftersom vi kan dela av låghusdele­n är förutsättn­ingarna mycket bättre än här i Lunda, sa Fredrik Jurdell.

Inriktning­sbeslutet väntas klubbas i stadsdelsn­ämnden den 28 november. Efter det ska ärendet upp i fastighets­ägaren Micasas styrelse i december, och till sist kommunfull­mäktige.

Flytten planeras till sommaren 2022.

 ??  ?? NY MARK. Här, i det som tidigare var Tensta servicehus, är det tänkt att stadsdelsf­örvaltning­en ska flytta in.
NY MARK. Här, i det som tidigare var Tensta servicehus, är det tänkt att stadsdelsf­örvaltning­en ska flytta in.
 ?? FOTO: STELLA PAPAPANAGI­OTOU ?? NY PLAN. Ole-Jörgen Persson (M), stadsdelsn­ämndens ordförande och Fredrik Jurdell, stadsdelsd­irektör, presentera­de det nya förslaget på tisdagsför­middagen.
FOTO: STELLA PAPAPANAGI­OTOU NY PLAN. Ole-Jörgen Persson (M), stadsdelsn­ämndens ordförande och Fredrik Jurdell, stadsdelsd­irektör, presentera­de det nya förslaget på tisdagsför­middagen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden