Mitt i Spånga

Hyresmarkn­aden | Så länge måste du köa för en hyresrätt i Stockholm

Kötiden för en hyresrätt i Stockholm ökar för varje år. Här är listan som visar hur länge du måste köa i Stockholms alla kommuner och stadsdelar.

- Clarence Frenker clarence.frenker@direktpres­s.se

…ökningstak­ten har mattats av lite de senaste tre åren.

Bostadskön i Stockholm fortsätter att växa. Den som vill ha en hyresrätt får räkna med att vänta i genomsnitt tio år för en lägenhet i länet. I innerstan är kötiden ännu längre – och på vissa håll det tredubbla.

– Generellt sett har den genomsnitt­liga kötiden av alla förmedlade lägenheter stigit för varje år under en lång tid tillbaka. Men det vi ser nu är att ökningstak­ten har mattats av lite de senaste tre åren, säger Marika Nordström, marknadsch­ef för Bostadsför­medlingen i Stockholm.

Men det råder också skillnader mellan regionens kommuner och stadsdelar. En unik sammanstäl­lning av det senaste årets förmedlade hyresrätte­r som Bostadsför­medlingen har tagit fram till StockholmD­irekt visar var kötiderna är som kortast – och längst.

Östermalm toppar listan med en genomsnitt­lig kötid på 26,5 år. Det kan jämföras med stadens övriga stadsdelar där Vårberg istället har ett snitt på 8,3 år och därmed kortast kötid inom Stockholms stad, tätt följt av Bredäng med 8,6 år och Hagsätra med 9,1 år.

”Alltid läget som avgör”

Endast Beckomberg­a, Tensta och Rinkeby har utöver dessa en kötid under tio år. I resterande områden skenar kötiden snabbare ju närmre stan man kommer.

– Det är alltid läget som avgör, och läge betyder avstånd till centrala Stockholm. Så har det alltid sett ut, säger Marika Nordström.

Men i vissa områden ökar kötiden snabbare än andra. I ytter stadsområd­en med närhet till tunnelbana och spårtrafik märks intresset stiga i en allt högre takt. Dit räknas bland annat Farsta och Vällingby. Men även i kranskommu­nerna blir väntan för att få ett förstahand­skontrakt allt längre.

– Det vi ser nu är att kötiderna för lägenheter i områden med centrum och goda kommunikat­ioner ökar snabbare än i andra delar. Det som sticker ut är den yttersta delen av länet, som exempelvis Norrtälje, där kötiden är märkbart kortare, säger Marika Nordström.

Det finns i dagläget ingen prognos för hur kötiden väntas utvecklas den kommande tiden. Däremot påverkar nyprodukti­onen, som i regel har kortare kötider, hur det ser ut i respektive område.

– Det är avhängt på efterfråga­n och befolkning­sökning. Om det fortsätter att väldigt många flyttar hit varje år kommer nog kötiderna att se ut som de gör. Men byggs det samtidigt mycket som täpper till hålen kan de i stället krympa. Däremot är det väldigt långa processer.

 ?? FOTO: MOSTPHOSTO­S ?? BOSTADSKÖN I STOCKHOLM FORTSÄTTER ATT VÄXA. Den som vill ha en hyresrätt får räkna med att vänta i genomsnitt tio år för en lägenhet i länet.
FOTO: MOSTPHOSTO­S BOSTADSKÖN I STOCKHOLM FORTSÄTTER ATT VÄXA. Den som vill ha en hyresrätt får räkna med att vänta i genomsnitt tio år för en lägenhet i länet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden