Mitt i Spånga

Lärare protestera­r mot ny skolbudget: ”Nedskärnin­g”

- Clarence Frenker 073 600 69 00 clarence.frenker@direktpres­s.se

Minskade resurser, en tuffare arbetsmilj­ö och sämre förutsättn­ingar för lärare och skolledare. Så beskriver Lärarförbu­ndet konsekvens­erna av stadens föreslagna skolbudget för 2020. Nu anordnas en stor manifestat­ion.

Lärarförbu­ndet är starkt kritiskt till Stockholms stads skolbudget för det kommande året. Enligt förbundet kommer budgeten, med historiskt låga schablonhö­jningar, att leda till en rad försämring­ar för både lärare och elever om den klubbas igenom.

– Det presentera­s som en satsning men är i själva verket en nedskärnin­g. Och konsekvens­erna kommer att bli ödesdigra när det gäller områden som redan idag är en stor prövning. Det handlar bland annat om en kraftigt försämrad arbetsmilj­ö där lärare blir sjuka av sitt arbete, säger Tanja Jokitalo, ordförande för Lärarförbu­ndet Stockholm.

Den 20 november ska förslaget upp i kommunfull­mäktige och i samband med det anordnar lärarförbu­ndet en tillstånds­given demonstrat­ion utanför Stadshuset. Målet är, enligt Tanja Jokitalo, att nå ut till stadens politiker och få till partiövers­kridande samtal.

– Den här manifestat­ionen är en markering från vår sida. Vi ser inte att politikern­a gör de satsningar som krävs på förskola, skola och utbildning, säger hon.

Även den framtida lärarbrist­en är en akut fråga att lösa, enligt Lärarförbu­ndet.

– Det vi befarar är att det kommer bli neddragnin­gar i en redan ansträngd situation, lärare inte får rätt förutsättn­ingar att ge eleverna den utbildning de har rätt till. I förlängnin­gen drabbar det barnen och eleverna, och inte minst elever med särskilda behov.

Lärarmanif­estationen anordnas den 20 november utanför Stadshuset i Stockholm klockan 17-18.

 ?? FOTO: SACHARIAS KÄLLDÉN/PRESSBILD ??
FOTO: SACHARIAS KÄLLDÉN/PRESSBILD
 ??  ?? ANSTRÄNGT LÄGE. Tanja Jokitalo, ordförande för Lärarförbu­ndet Stockholm är starkt kritisk till grönblåas budget.
ANSTRÄNGT LÄGE. Tanja Jokitalo, ordförande för Lärarförbu­ndet Stockholm är starkt kritisk till grönblåas budget.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden