Nu drar de igång mikro­jord­bruk i Lövs­ta

Mitt i Spånga - - NYHETER · VÄSTERORT - An­ne Lich­tenste­in

VÄS­TE­RORT

Mira Gartz och To­ve Ro­san­der från Väs­te­rort sät­ter nu si­na förs­ta frön i jor­den, på det eg­na mikro­jord­bru­ket i Häs­sel­by.

I vå­ras skrev vi om To­ve Ro­san­der och Mira Gartz som pla­ne­ra­de att star­ta ett mikro­jord­bruk i Väs­te­rort. Nu har de hit­tat en plats som de själ­va be­skri­ver som per­fekt för än­da­må­let.

– Ne­re i Lövs­ta! En kvin­na där ar­ren­de­rar mark och hon har upp­lå­tit mar­ken till oss nu, be­rät­tar To­ve Ro­san­der.

Tom­ten he­ter ”Skogs­kan­ten”, och Stock­holms stad har ny­li­gen god­känt att den an­vänds som mikro­jord­bruk. För­ra vec­kan sat­te de si­na förs­ta frön.

– Den här fa­mil­jen har ar­ren­de­rat tom­ten i ge­ne­ra­tio­ner och hon som har den idag väx­te upp med att hen­nes far­far od­la­de grön­sa­ker där. Hon har ve­lat star­ta igång det igen, så det är väl­digt fint att vi kan kny­ta ihop säc­ken, sä­ger Mira Gartz.

På Kick­star­ter kan man även föl­ja de­ras crowd­fun­ding­kam­panj för att dra igång pro­jek­tet. De är re­dan nä­ra sitt kam­panj­mål på 30.000 kro­nor.

– Det är in­te myc­ket peng­ar vi ber om men det är för att kun­na rul­la fort och kö­pa in frö­er och verk­tyg snabbt. Kam­pan­jens syf­te är ock­så att spri­da med­ve­ten­het och upp­märk­sam­het kring håll­bar­het och re­ge­ne­ra­tivt od­lan­de, sä­ger To­ve.

Får de in mer peng­ar än kam­panj­må­let kom­mer peng­ar­na gå till att kö­pa ett tun­nel­växt­hus för att od­la grö­dor som in­te kla­rar sig i det om­väx­lan­de kli­ma­tet vi le­ver i.

– Det är vik­tigt att ska­pa med­ve­ten­het kring hur man pro­du­ce­rar bra mat, och vi är på god väg re­dan in­nan vi bör­jat pro­du­ce­ra, sä­ger To­ve.

Det är vik­tigt att ska­pa med­ve­ten­het kring hur man pro­du­ce­rar bra mat.

FO­TO: MI­KAEL AN­DERS­SON

SAT­SAR. Mira Gartz och To­ve Ro­san­der från Väs­te­rort sa upp sig från si­na jobb för att sat­sa hel­tid på att få igång ett mikro­jord­bruk.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.