Mitt i Spånga

Lou­i­se Born­hall: ”Ur­säk­ter­na an­vänds ibland i helt orim­li­ga sam­man­hang.”

-

På grund av rå­dan­de om­stän­dig­he­ter, i des­sa ti­der, co­ro­na­si­tu­a­tio­nen. Det är for­mu­le­ring­ar som gått var­ma un­der den tid som pan­de­min va­rit ett fak­tum. Och själv­klart är ut­tryc­ken be­fo­ga­de, det är myc­ket som just nu är upp och ner och gam­la reg­ler som in­te läng­re gäl­ler (i des­sa ti­der...).

Men jag har den se­nas­te ti­den ock­så anat mönst­ret att de här ur­säk­ter­na ibland an­vänds i helt orim­li­ga sam­man­hang. Ett ex­em­pel: jag pro­var skor i en bu­tik, men de är för små. En an­ställd ser i sin da­tor att skor­na finns i en an­nan bu­tik i min stor­lek, men jag får sva­ret att de in­te kan läg­ga un­dan pa­ret åt mig.

– Vi kan in­te ringa in­ternt i fö­re­ta­get just nu, co­ro­na, du vet.

Nog för att det är myc­ket vi in­te vet om co­vid-19.

Men att vi­ru­set slår ut sko­bu­ti­kers in­ter­na te­le­fo­ner har jag fak­tiskt väl­digt svårt att tro. Sam­ti­digt blir jag så pass paff att jag svarar nå­got för­stå­en­de. Det är som att ”co­ro­na” har bli­vit en för­kla­ring för bå­de det ena och det and­ra, som man in­te får ifrå­ga­sät­ta.

Där­för över­vä­ger jag nu att in­fö­ra det här sva­ret även i mitt pri­vat­liv, trots att jag är helt frisk. När nå­gon i mitt hus­håll ber mig att gå ut med åter­vin­ning­en här­näst kom­mer jag helt en­kelt sva­ra: ty­värr, det går in­te på grund av rå­dan­de om­stän­dig­he­ter.

Det är som att ”co­ro­na” har bli­vit en för­kla­ring för bå­de det ena och det and­ra.

 ??  ?? LOU­I­SE BORN­HALL
Tf re­dak­tör Pra­ta med mig! lou­i­se.born­hall @di­rek­tp­ress.se
LOU­I­SE BORN­HALL Tf re­dak­tör Pra­ta med mig! lou­i­se.born­hall @di­rek­tp­ress.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden