Mitt i Spånga

Un­der­jor­diskt ar­be­te

spräng­deg. Ar­be­tet med att för­länga tun­nel­ba­nans blå lin­je på­går dyg­net runt. Följ med ner i tunn­lar­na som ska le­da re­se­nä­rer­na he­la vägen till Barkar­by. Tun­nel­ba­nans blå lin­je fort­sät­ter sin re­sa mot

- El­la Söderberg 073-600 69 31 el­la.so­der­berg@di­rek­tp­ress.se Stockholm

35 me­ter ner un­der mar­ken i Barkar­by tar sig för­läng­ning­en av tun­nel­ba­nans blå lin­je sak­ta men sä­kert fram.

Man job­bar med tunn­lar­na på fle­ra håll sam­ti­digt.

VEDDESTA

In i ber­get går ett stort gult ven­ti­la­tions­rör. Den för­ser bygg­ar­be­tar­na med frisk luft, för är man 35 me­ter un­der mar­ken kan det bli kvavt.

Någ­ra hund­ra me­ter väs­ter om Barkar­by sta­tion lig­ger tun­nel­myn­ning­en ner till det som ska bli för­läng­ning­en av tun­nel­ba­nans blå lin­je. Fy­ra kilo­me­ter tun­nel ska byg­gas vi­da­re från Akal­la till Jär­fäl­la och bil­da två nya sta­tio­ner, Barkar­bys­ta­den och Barkar­by. Vå­ren 2019 spräng­des det för förs­ta gång­en här, och idag har tun­neln bli­vit 250 me­ter lång.

– Man job­bar med tunn­lar­na på fle­ra håll sam­ti­digt. Nu spräng­er vi fram ser­vice­tunn­lar, sä­ger An­na Ny­lén, pro­jekt­chef för För­valt­ning för ut­byggd tun­nel­ba­na.

Ser­vice­tunn­lar­na är till för bland an­nat un­der­hålls­for­don och ska gå pa­ral­lellt med själ­va spår­tun­neln där tå­gen går. I dags­lä­get bor­rar man fram ett fler­tal tvär­tunn­lar som ska gö­ra att ar­bets­for­don kan ta sig fram för att se­dan spränga fram spår­tun­neln, platt­forms­rum­men och ut­rym­me­na för rull­trap­por och his­sar.

Många oli­ka steg

Men när man spräng­er berg är det vik­tigt att säk­ra upp från vat­ten och spric­kor. Hans Torstens­son är an­sva­rig för spräng­ning­ar­na och be­rät­tar att man först be­hö­ver bor­ra hål och pres­sa in en ce­ment­bland­ning som se­dan spri­der sig. På så sätt tä­tas ber­get runt den bli­van­de tun­neln.

– Efter det spräng­er vi. Se­dan spru­tar vi be­tong på bergs­y­tan och gju­ter fast bul­tar, sä­ger Hans Torstens­son.

När det väl är gjort fort­sät­ter spräng­ning­ar­na fram­åt. På var­da­gar mellan kloc­kan 07 och 22 sprängs det, och efter var­je spräng­ning körs berg­mas­sor­na iväg till en kross­an­lägg­ning vid Norr­viks­vä­gen.

– Kross­mas­sor­na kör vi iväg på kväl­lar­na då det är mind­re tra­fik på vägar­na.

Ef­tersom det här är ett in­du­stri­om­rå­de så stör vi in­te så många då, sä­ger Hans Torstens­son.

Ar­be­tar på fle­ra plat­ser Sam­ti­digt på­går ock­så ett ar­be­te vid det gam­la flyg­fäl­tet och Ro­bot­höj­den för att för­be­re­da sta­tio­nen Barkar­bys­ta­den. Där ska det byg­gas två pa­ral­lel­la tunn­lar med en­kel­spår för att tå­get ska åka i varsin rikt­ning. De tre ar­bets­tunn­lar­na som finns längs sträc­kan gör det möj­ligt att byg­ga spår­tunn­lar och ser­vice­tun­nel på fle­ra plat­ser sam­ti­digt.

En­ligt An­na Ny­lén kom­mer det de när­mas­te må­na­der­na att bli än­nu mer ak­ti­vi­tet runt ar­bets­tunn­lar­na.

– Vi kom­mer be­hö­va ta en fot­bolls­plan här i Veddesta i an­språk för att eta­ble­ra bygg­bo­dar och få plats med fler ma­ski­ner, sä­ger hon.

Sta­tio­nen Barkar­by får en sta­tions­bygg­nad i nor­ra än­den av platt­for­men som byggs i di­rekt an­slut­ning till den nya Ved­destabron. Det in­ne­bär en­tré­er till bå­de tun­nel­ba­nan, pen­deln, re­gi­o­nal­tåg samt den nya buss­ter­mi­na­len som pla­ne­ras. Även en upp­gång vid Ved­desta­vä­gen byggs.

Ska le­da till smi­di­ga­re re­sor Sta­tio­nen Barkar­bys­ta­den har två upp­gång­ar, en i ös­ter och en i väs­ter. Den väst­ra upp­gång­en pla­ce­ras i en egen bygg­nad på ett fram­ti­da torg. Den öst­ra upp­gång­en pla­ne­ras på bot­ten­pla­net i en ny bygg­nad med and­ra verk­sam­he­ter.

An­na Ny­lén me­nar att den nya tun­nel­ba­nan i Jär­fäl­la kom­mer att le­da till smi­di­ga­re re­sor även för per­so­ner ut­an­för Stock­holm.

– När re­gi­o­nal­tå­get kom­mer hit kan man som bo­en­de i En­kö­ping ta tå­get till Barkar­by och se­dan tun­nel­ba­nan vi­da­re till sitt mö­te i ex­em­pel­vis Kis­ta, sä­ger hon.

Hös­ten 2023 ska man va­ra fär­dig med spräng­ning­ar­na, och pla­nen är att de nya tun­nel­ba­nesta­tio­ner­na ska stå re­do att ta emot re­se­nä­rer 2026. En av ar­bets­tunn­lar­na kom­mer se­dan fyl­las igen, me­dan de and­ra två blir per­ma­nen­ta till­farts­vä­gar för ser­vice- och rädd­nings­for­don.

Men än så länge fort­sät­ter ar­be­tet med att job­ba sig fram­åt un­der mar­ken. När allt är fär­dig­byggt blir det all­ra sista mo­men­tet att prov­kö­ra tå­gen in­nan tun­nel­ba­nan se­dan kan kopp­las ihop med dagens tun­nel­ba­ne­nät.

Ut­bygg­na­den från Akal­la till Barkar­by be­räk­nas kos­ta 5,9 mil­jar­der kro­nor.

Kross­mas­sor­na kör vi iväg på kväl­lar­na då det är mind­re tra­fik.

 ??  ??
 ??  ?? UND­VI­KER LÄCKOR. Ge­nom att bor­ra långa sma­la hål i ber­get som se­dan fylls med en ce­ment­bland­ning ser man till at­ting­et vat­ten läc­ker ut.
UND­VI­KER LÄCKOR. Ge­nom att bor­ra långa sma­la hål i ber­get som se­dan fylls med en ce­ment­bland­ning ser man till at­ting­et vat­ten läc­ker ut.
 ?? FO­TO: MI­KAEL AN­DER­SON ??
FO­TO: MI­KAEL AN­DER­SON

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden