Mitt i Spånga

Ing­et Grö­na Lund den här som­ma­ren – un­dan­tas in­te från re­strik­tio­ner.

- Mi­chael Toll Gröna Lund · Sweden · Europe

STOCK­HOLM

Det blir inga co­ro­nalätt­na­der för nö­je­spar­ker i sommar. Det med­de­la­de re­ge­ring­en i mån­dags. ”En enorm be­svi­kel­se”, sä­ger An­ni­ka Tro­se­li­us, in­for­ma­tions­chef på Grö­na Lund.

Ny­li­gen pre­sen­te­ra­de Grö­na Lund ett för­slag på hur nö­je­spar­ken kun­de öpp­na på ett co­ro­na­sä­kert sätt un­der som­mar­sä­song­en.

Sam­ti­digt kräv­de de svar från re­ge­ring­en vad som skul­le gäl­la un­der som­ma­ren.

I bör­jan av vec­kan kom be­ske­det. Men det var långt ifrån vad Grö­nan ha­de hop­pats på. Nö­je­spar­ker­na får näm­li­gen inga lätt­na­der från för­bu­det om folk­sam­ling­ar på över 50 per­so­ner.

– Re­ge­ring­en har gjort en sam­man­lagd be­döm­ning av det­ta och an­ser att de lätt­na­der i re­strik­tio­ner som har fö­re­kom­mit in­för som­ma­ren, att det fak­tiskt får räc­ka. Och att vi har ett an­svar att se till att smitt­sprid­ning­en in­te tar ny fart i Sve­ri­ge, sä­ger in­ri­kesmi­nis­ter Mi­kael Dam­berg (S) till Ekot.

”Vo­re rim­ligt att få öpp­na”

På Grö­na Lund är stäm­ning­en allt an­nat än mun­ter.

– Vi ha­de för­be­rett att kun­na öpp­na på ett sä­kert sätt som skul­le föl­ja Folk­hälso­myn­dig­he­tens re­strik­tio­ner på al­la sätt. Vi tyck­te det vo­re rim­ligt att få öpp­na. Nö­je­spar­ker runt om i Nor­den, Eu­ro­pa och öv­ri­ga värl­den har fått öpp­na på ett om­sorgs­fullt sätt. Men här får man in­te gö­ra det, sä­ger in­for­ma­tions­che­fen An­ni­ka Tro­se­li­us, och fort­sät­ter:

– Det här in­ne­bär att vi in­te får möj­lig­he­ten att ta vårt an­svar, hål­la 1 500 ung­do­mar i sys­sel­sätt­ning och va­ra ett sä­kert se­mester­nö­je för al­la svens­kar och stock­hol­ma­re som är hem­ma i sommar. Det är en enorm be­svi­kel­se.

 ?? FO­TO: NIRA RODRIGUEZ MO­LIN ?? SOMMARSTÄN­GT. Re­ge­ring­en med­de­la­de i mån­dags att det in­te blir någ­ra lätt­na­der för re­strik­tio­ner­na vad gäl­ler all­män­na sam­man­koms­ter och of­fent­li­ga till­ställ­ning­ar.
FO­TO: NIRA RODRIGUEZ MO­LIN SOMMARSTÄN­GT. Re­ge­ring­en med­de­la­de i mån­dags att det in­te blir någ­ra lätt­na­der för re­strik­tio­ner­na vad gäl­ler all­män­na sam­man­koms­ter och of­fent­li­ga till­ställ­ning­ar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden