Mitt i Spånga

Ny stand up-klubb star­tar i Väs­te­rort

- Storstockholms Lokaltrafik · Marika Carlsson · Olof Hanson

VÄLLINGBY. Ko­mi­kern Ma­ri­ka Carls­son kom­mer vid fy­ra till­fäl­len i höst att bju­da in si­na fa­vo­rit­ko­mi­ker till Kul­tur­hu­set Stads­tea­tern Vällingby. Vil­ka det är hålls dock hem­ligt.

På grund av co­ro­na­vi­ru­set så släpps ba­ra ett be­grän­sat an­tal bil­jet­ter till var­je fö­re­ställ­ning – och de sål­de slut på un­der ett dygn.

– Det är en typ av bred un­der­håll­ning som vi in­te haft i Vällingby in­nan, så det känns jät­te­kul. Vi hop­pas att re­strik­tio­ner­na kom­mer släp­pas upp i höst så vi kan ha ful­la sa­long­er, sä­ger Olof Han­son, konst­när­lig le­da­re på Stads­tea­tern Vällingby.

Bra, då blir det för­hopp­nings­vis fär­re som åker tun­nel­ba­na och buss så att al­la som in­te mås­te åka kol­lek­tivt till och från ar­be­tet av­står från att åka. Kom­men­te­rar en lä­sa­re vår ar­ti­kel på web­ben om att SL star­ta­de med bil­jett­kon­trol­ler igen för­ra vec­kan.

 ?? FO­TO: MI­KAEL AN­DERS­SON ?? RUTINERAD. Hu­mor­kväl­lar­na kom­mer att hål­las av Ma­ri­ka Carls­son, känd från bland an­nat Par­la­men­tet och RAW.
FO­TO: MI­KAEL AN­DERS­SON RUTINERAD. Hu­mor­kväl­lar­na kom­mer att hål­las av Ma­ri­ka Carls­son, känd från bland an­nat Par­la­men­tet och RAW.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden